I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

Komendanci oraz kapelani komend Policji z diecezji płockiej wzięli udział w I Diecezjalnym Święcie Policji ku czci św. Michała Archanioła, który patronuje tym służbom. Mszy św. z ich udziałem w parafii św. Wojciecha w Płocku 2 października br. przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Bronicie wiernych przed złem - zwrócił się do funkcjonariuszy.

Police G0d2e36b3b 640

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła odbyło się w parafii św. Wojciecha w Płocku, z inicjatywy ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, proboszcza tej parafii i diecezjalnego kapelana Policji.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem komendantów komend Policji, ich zastępców oraz księży kapelanów, przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski. Powiedział w homilii, że niekiedy wiara ludzi jest wiarą poszukującą, pełną wątpliwości, z pretensjami i żalami, że cos nieszczęśliwego się wydarzyło, że Pan Bóg temu nie zapobiegł.

- Bóg daje człowiekowi czas, aby ten dojrzał w wierze. Bóg jest cierpliwy, chce by to człowiek sam nawrócił się łaską daną od Niego. Człowiek potrzebuje pewnych sytuacji, by to zrozumieć, taka jest Boża pedagogia - głosił hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. podziękował policjantom za ich uczestnictwo we wspólnej modlitwie, za świadectwo wiary. Polecił policjantów i ich rodziny wstawiennictwu św. Michała Archanioła. Podkreślił, że policjanci pełnią swą służbę często z narażeniem życia, że „bronią wiernych przed złem”. Poza tym zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom różnych wydarzeń religijnych.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod tablicą dedykowaną poległym i zmarłym funkcjonariuszom Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod witrażem św. Michała Archanioła, ufundowanym przez płockich policjantów. Po Mszy św. jej uczestnicy spotkali się integracyjnie przy wspólnym stole.

Na płockiej uroczystości obecna była kompania honorowa Policji i poczty sztandarowe komend Policji z terenu diecezji płockiej.

Organizatorami wydarzenia byli: ks. kan. dr Jerzy Ławicki, diecezjalny kapelan Policji, Komenda Miejska Policji w Płocku i Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę