Eucharystia z okazji jubileuszu 100-lecia Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu

- Nie odżegnujcie się od wartości, dla których warto żyć, a nawet za które warto umrzeć. Nie dezerterujcie z waszego Westerplatte! - zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu do uczestników Eucharystii z okazji 100-lecia Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego (22 września 2023 r.).

Przasnysz Westerplatte

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że od 46 lat patronem Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu jest bohater II wojny światowej – major Henryk Sucharski. 1 września 1939 roku był na Westerplatte komendantem Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Ten wzorowy żołnierz swym życiem zapisał piękną kartę w historii Polsk, „wolna Polska była dla niego największą wartością”. Współcześnie uczy, że miłość do Ojczyzny nie jest czymś niemodnym i zamierzchłym, ale wciąż bardzo aktualnym.

- Idąc po sprawdzonych śladach patrona, budujcie na wartościach i na Dekalogu. Nie bójcie się ich obecności w waszej szkolnej wspólnocie. Nasz kraj ukształtowało chrześcijaństwo. Bądźcie mu wierni. Nie wstydźcie się wiary, nie uciekajcie od codziennej modlitwy, nie strońcie od Eucharystii w niedzielę, od przyjmowania sakramentów, nie wypisujcie się z katechezy. Niech Jezus będzie waszą „drogą, prawdą i życiem” (por. J 14,6) – życzył biskup pomocniczy.

Przypomniał, że na Westerplatte był też kiedyś z pielgrzymką papież Jan Paweł II: - Gdy ja, wasi rodzice czy dziadkowie wzrastaliśmy w cieniu jego pontyfikatu, nikt nie znał słowa „odjaniepawlać”. Ten wybitny papież i dobry człowiek w 1987 roku na Westerplatte spotkał się z młodzieżą, z waszymi rówieśnikami – zaznaczył bp Milewski.

Przytoczył słynne słowa Jana Pawła II z tego spotkania: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można «zdezerterować». Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba «utrzymać» i «obronić», tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie” (12 czerwca 1987 r.).

- W dniu jubileusz proszę was, abyście nie odżegnywali się od wartości, dla których warto żyć, a nawet za które warto umrzeć. Nie dezerterujcie z waszego Westerplatte! Nie uciekajcie od dziedzictwa waszych rodzin, od wskazań rodziców, dziadków, nauczycieli, księży. Starajcie się żyć godnie i uczciwie. Wspólnie starajcie się tworzyć szkołę, która zapewni rozwój, da poczucie bezpieczeństwa, dobrze przygotowuje młodzież do życia dorosłego, i zostanie w ich miłych wspomnieniach – zaapelował do społeczności szkoły duchowny.

Z okazji 100-lecia Zespołu Szkół Powiatowych między innymi na jednej ze ścian budynku szkolnego powstał mural o wydarzeniach na Westerplatte z 1939 roku. Autorem muralu jest Rafał Roskowiński, polski artysta, doktor sztuk pięknych, malarz muralista. Projekt dofinansowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (25 tys. zł).

Początki szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu sięgają 1923 roku, kiedy powstała Szkoła Rolnicza w Rudzie. Szkolnictwo zawodowe po wojnie odrodziło się 1 września 1948 roku, kiedy zorganizowano w Przasnyszu Publiczną Szkołę Średnią Zawodową. Jej dyrektorem był Jan Bukowski. W ciągu minionych lat szkoła funkcjonowała w różnych budynkach, powstawały w niej nowe kierunki kształcenia, zmieniała też nazwy. W 1977 roku szkole nadano imię mjr. Henryka Sucharskiego.

Obecny budynek szkoły przy ul. Mazowieckiej 25 oddano do użytku w roku 2000 roku. W 2017 szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. W jej skład wchodzą: Technikum, II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Branżowa Szkoła I stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 do użytku został oddana hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska, a w kwietniu 2023 roku - kompleks otwartych basenów letnich. Od września 2021 roku dyrektorem Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu jest mgr inż. Paweł Stanisław Szczepkowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę