Druga edycja projektu „Czas na Rodzinę”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina!

Plakat Ogólny

W ramach projektu zatytułowanego: „Czas na Rodzinę” będą realizowane następujące, bezpłatne działania: II Diecezjalne Święto Rodziny, szkolenie dla nowych doradców życia rodzinnego, szkolenie dla doradców życia rodzinnego, konferencja naukowa „Dlaczego małżeństwo, dlaczego rodzina, audycje radiowe „Siódme niebo” – o małżeństwie, rodzinie, ochronie życia i problemach bioetycznych oraz nagroda „Amicus Familiae”.
Jakim problemom chce wyjść naprzeciw nasza organizacja realizując zapowiadany projekt?
1. Obraz rodziny w polskim społeczeństwie uległ destrukcji.
W poszczególnych zadaniach będziemy kreować aspiracyjny wizerunku rodziny, tak aby odbiorcy aspirowali do tego wszystkiego, co jest kojarzone z rodziną, aby wszystko co jest związane z rodziną stawało się bardziej pożądane i oczekiwane.
2. Również postrzeganie małżeństwa uległo destrukcji.
Dla wielu młodych (badania!) trwałe małżeństwo jest perspektywą nie do osiągnięcia, dlatego decydują się na szybkie i nieprzemyślane decyzje ślubne. A przecież większość małżeństw jednak się nie rozpada. W poszczególnych zadaniach będziemy prowadzić do przekonania, że istnieje realna możliwość zbudowania trwałego związku. Dlatego warto w niego cały czas inwestować.
3. Nierzadko mentalność młodych ludzi nacechowana jest nastawieniem, że szczęśliwe życie prowadzą tylko single.
W poszczególnych zadaniach wskazywać będziemy plusy życia w małżeństwie i rodzinie. Nasze działania nakierowane będą na tezę, że życie w małżeństwie oparte na właściwie zbudowanych więziach prowadzi do szczęścia, bezpieczeństwa, spełnienia.
4. Często we współczesnej rodzinie brakuje właściwie zbudowanych relacji.
Wynika to m.in. z braku wiedzy, właściwych wzorców i wyuczonych kompetencji osób wchodzących w nowe małżeństwa. Podczas realizacji projektu będziemy uzupełniać istniejące braki u poszczególnych odbiorców projektu.
5. W rodzinach nierzadko brakuje podmiotowego traktowania innych.
Dlatego realizując zadanie będziemy wskazywać co to znaczy, że inna osoba jest podmiotem moich działań i relacji, będziemy zachęcać do przestrzegania zasad savoir-vivre w komunikacji rodzinnej.
6. Łatwo dostrzec, że we współczesnych rodzinach mniej używa się tzw. wielkich słów.
Będziemy pokazywać, że np. MIŁOŚĆ, KOCHAM CIĘ, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO, JESTEŚ WAŻNY to tylko niektóre słowa, których warto używać na co dzień.
7. Współczesne rodziny zaniedbują budowanie relacji z dalszymi członkami rodziny.

Dlatego podczas realizacji zadania będziemy ukazywać, że rodzina, która buduje wielopokoleniowe relacje jest źródłem bogatych, niezwykle umacniających i prorozwojowych więzi. Ukazany zostanie aspekt macierzyństwa i ojcostwa - jako niezwykle nobilitujących i odpowiedzialnych ról społecznych.

Na realizację projektu przyznano nam dotację w wysokości 140 000,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w poszczególnych działaniach. Szczegóły dotyczące możliwości udziału oraz zapisów na wydarzenia projektu dostępne będą na stronie naszej organizacji: www.srkplock.pl. Kontakt telefoniczny do koordynatora projektu: 505 272 535.

Koordynator projektu: dr Witold Wybult

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę