Diecezjalna Rada Duszpasterska będzie współtworzyć duszpasterstwo

O włączeniu się w inicjatywy duszpasterskie w diecezji, wymianie poglądów na forum internetowym i propozycjach inicjatyw duszpasterskich dla dorosłych, młodzieży i dzieci – rozmawiano podczas Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, jaka odbyła się w Płocku z udziałem ks. biskupa Szymona Stułkowskiego (28 października br.). Spotkanie przygotował ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

IMG 8784

Głównym celem spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dawnym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku, było znalezienie efektywnej formuły pracy w ciągu całego roku. W tym celu między innymi powstało forum internetowe, służące wymianie pomysłów, doświadczeń i uwag.

Członkowie rady wzięli udział w dyskusji w wybranej przez siebie grupie: poświęconej tematyce dorosłych, tematyce młodzieży i tematyce dzieci. Każda z grup przez godzinę zastanawiała się nad przygotowanymi wcześniej zagadnieniami. Potem była okazja do zaprezentowania wniosków.

Grupę „dorosłych” poprowadził ks. kan. dr Włodzimierz Piętka. Członkowie tego gremium m.in. zwrócili uwagę na potrzebę duszpasterstwa dla ludzi „po przejściach”, doświadczających problemów w małżeństwie i rodzinie oraz dla seniorów; również na potrzebę współdziałania wspólnot i parafii w konkretnym dekanacie. Podkreślili, że potrzebny jest przekaz informacji o wydarzeniach ponad parafialnych.

Członkowie tej grupy sugerowali, aby organizując akcje duszpasterskie „wsłuchać się w głos ludzi doświadczonych i kompetentnych w danej dziedzinie, np. prawników, urzędników, pedagogów” i promować w mediach dobre inicjatywy lokalne. Stwierdzili też, że odnowę duszpasterstwa dorosłych w parafiach trzeba rozpocząć od osobistego zaangażowania (np. gdy na Mszy brakuje lektora, trzeba włączyć się w liturgię słowa Bożego). Potrzebna jest też przestrzeń do spotkań dorosłych w parafii (np. kawiarenka) i katecheza dorosłych.

Z kolei grupa osób, która zastanawiała się nad duszpasterstwem ludzi młodych, obradująca pod kierunkiem ks. mgr. Krzysztofa Rucińskiego, podkreśliła, że to dobrze, iż w diecezji powstanie Szkoła Animatora Młodzieży. Postulowano, by z większym zaangażowaniem zająć się duszpasterstwem młodszej młodzieży (klasy 6-8) oraz by doroczna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa odbywała się w późniejszym niż dotychczas terminie (zazwyczaj około 18 września) - bo to mogłoby zwiększyć jej frekwencję, ale też w dwóch terminach - osobno dzieci i młodzież.

Tematem dyskusji był też salezjański Festiwal Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą. Padła propozycja, by młodzi diecezjanie skorzystali z tej formy ewangelizacji. Ponadto rozmawiano o Qulturalnym Bierzmowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Z tej formacyjnej propozycji mogliby skorzystać także kandydaci do bierzmowania z innych miejscowości.

Członkowie radzący o duszpasterstwie dzieci pod kierunkiem dr. Witolda Wybulta mi.in. podkreślili rolę letnich rekolekcji oazowych w duszpasterstwie, zwrócili uwagę na potrzebę promocji ruchu oazowego podczas katechezy. Mówili też o tym, w jaki sposób pozyskiwać środki na wyjazdy czy działalność (np. kiermasze ciast, sprzedaż palm, ozdób świątecznych itp.). Poruszyli zagadnienie współorganizowania półkolonii przez parafie (np. razem z Gminnymi Ośrodkami Kultury). Stwierdzili również, że mógłby został powołany Diecezjalny Moderator Duszpasterstwa Dzieci, a funkcję tę mogłaby pełnić osoba świecka.

Mówiono też o potrzebie stworzenia bazy kontaktów, co mogłoby pomóc w inicjowaniu i organizowaniu różnych przedsięwzięć: - Działalność grup w parafii przede wszystkim zależy od księdza, od tego, czy chce poświęcić swój czas, czy chętnie rozmawia, czy plebania jest otwarta dla wiernych. Duży akcent należy położyć na „wyławianie” i formację liderów świeckich, którzy mogliby zajmować się konkretną grupą, niezależnie od udziału księdza - wskazywali członkowie grupy „dzieci”.

Członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej będą kontynuować prace w wymienionych grupach. W miarę potrzeb i możliwości włączą się w organizację inicjatyw duszpasterskich w diecezji. Utworzą również grupę odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin.

Jesienne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej zorganizował wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim i s. mgr Joanną Kawczyńską.

Diecezjalną Radę Duszpasterską tworzy 69 osób: księży, sióstr i braci zakonnych, osób świeckich. Rada została powołana przez bp. Szymona Stułkowskiego 17 marca 2023 roku. Członkowie rady, to m.in. osoby zajmujące się duszpasterstwem, należące do wspólnot działających w diecezji, reprezentanci mediów diecezjalnych, przedstawiciele dekanatów. Rada została powołana, aby wspierać działania duszpasterskie w diecezji, „określać twórcze plany”, pomagać w ich realizacji (Dekret zatwierdzający Diecezjalną Radę Duszpasterską).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę