Animatorzy pomogą przygotować młodzież do sakramentu bierzmowania

W diecezji płockiej powstanie Szkoła Animatora, formująca osoby, które pomogą duszpasterzom w parafiach w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. Organizacją szkoły zajmie się Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku. W nowym roku duszpasterskim nowością jest też powołanie rejonowych duszpasterzy młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Bp Szymon Stułkowski 4 września br. wręczył nominacje nowym dekanalnym duszpasterzom młodzieży i dekanalnym duszpasterzom Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów): - Jesteście tu, bo zostaliście wybrani, bo mam do was zaufanie – zwrócił się do księży.

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył, że księża powinni „szukać ludzi młodych”, wychodzić do nich, proponować udział w ruchach i wspólnotach religijnych, ale też w ruchach świeckich. Sugerował, aby duszpasterze starali się organizować różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, na przykład rodzaj półkolonii, w roku szkolnym i w czasie przerw w nauce. Podpowiedział, aby wykorzystać potencjał znanych spotkań, na przykład salezjańskie Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą.

Bp Stułkowski przypomniał, że w czasie wakacji odwiedził wszystkie spotkania wakacyjne młodych: Oazy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Wojska Gedeona czy 42. Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Będzie kontynuował takie letnie spotkania z młodymi; poza tym odwołał się do swoich doświadczeń z udziału w Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

W czasie spotkania zostali też mianowani rejonowi duszpasterze młodzieży. Będą oni współpracować z duszpasterzami młodzieży i LSO, i koordynować ich pracę duszpasterską w 28 dekanatach. Utworzono sześć takich rejonów: w Płocku, Płońsku, Pułtusku, Ciechanowie, Rypinie i Mławie.

Ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży zapowiedział, że w diecezji niebawem powstanie Szkoła Animatora: będzie to miejsce formacji młodych, dorosłych, świeckich osób, aby mogli w parafiach pomagać księżom w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Formacja będzie odbywać się raz w tygodniu w płockiej „Studni”. Formatorami będą osoby duchowne i świeckie z diecezji płockiej i spoza niej.

Ponadto, jak przekazał ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, w parafiach będzie się odbywać formacja prezesów ministrantów, we współpracy z ks. Mateuszem Jesieniem, diecezjalnym duszpasterzem ministrantów.

Najbliższym spotkaniem diecezjalnym dzieci i młodzieży będzie 41. Piesza Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Przasnysz – Rostkowo, czyli „Rostkowo Młodych”, pod hasłem „Zbudujemy dom na skale”, w sobotę 16 września. W programie znajdzie się m.in. Festyn św. Stanisława Kostki i koncert Pawła Chustaka „Chusti”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę