Akcja „Płońsk czyta Prymasa”

W Płońsku po raz drugi zorganizowano akcję pt. „Płońsk czyta Prymasa” (10 września br.). Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy czytali publicznie „Zapiski więzienne” bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób uczczono drugą rocznicę jego beatyfikacji, przypominając dzieło życia Prymasa Tysiąclecia, który był wielkim autorytetem moralnym i duchowym.

Siedlin Czytanie

Akcja „Płońsk czyta Prymasa” odbyła się w kościele parafii w. św. Michała Archanioła w Płońsku, z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie koło Płońska. Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy czytali publicznie „Zapiski więzienne” autorstwa Błogosławionego. 

W gronie czytających znaleźli się księża pracujący w parafii – w tym proboszcz ks. kan. Janusz Rumiński, nauczyciele szkoły w Siedlinie, młodzież szkolna oraz inne, chętne osoby. Akcję zakończono wspólnym Apelem Jasnogórskim.

- Celem naszego przedsięwzięcia było uczczenie drugiej rocznicy beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, popularyzacja wiedzy o życiu błogosławionego Prymasa, kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw w oparciu o wartości, którymi żył i których nauczał Wyszyński. Chcemy w ten sposób promować jego twórczość, ale też integrować społeczność lokalną wokół prymasa Stefana Wyszyńskiego jako autorytetu moralnego, wielkiego Polaka i wzoru patrioty – przekazał ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

Akcja „Płońsk czyta Prymasa” odbyła się po raz drugi, ponownie w okolicach daty beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która miała miejsce 12 września 2021 roku w Warszawie. Patronem honorowym akcji był biskup płocki Szymon Stułkowski.

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski (1901-1980), został aresztowany w nocy 25 września 1953 r. Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rychwałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. W wyniku wypadków październikowych, 28 października 1956 r. na prośbę przedstawiciela rządu, po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd, objął wszystkie swoje funkcje kościelne.

„Zapiski więzienne” są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego zawierają również takie teksty jak: notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko - łącznie z oddaniem życia - w obronie praw Kościoła i narodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę