Słowo wygłoszone 3 października 2013 r. podczas inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Płockiej

Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze, Wielce Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie, Docenci, Adiunkci i Asystenci, Szanowni Państwo – Pracownicy Administracyjni Uczelni, Zacni Goście, Drodzy Studenci,

1. Kolejny raz zabieram jako Biskup Płocki głos w tej podniosłej dla Waszej Uczelni chwili, żeby życzyć Państwu:

Quod felix, faustum fortunatumque sit – niech nowy rok akademicki będzie w życiu Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej „szczęśliwy, pomyślny i udany”; „szczęśliwy, pomyślny i udany” dla całego naszego regionu i miasta. Zawsze czułem się u Państwa bardzo dobrze i zawsze z radością stawałem tutaj, żeby skierować do Was to pozdrowienie.

Przyznam jednak, że w tym roku czuję się tu pośród Was jakby jeszcze bardziej „u siebie”. No, bo – jak oczywiście wiecie - 13 marca tego roku 266 biskupem Rzymu - papieżem został Jorge Maria Bergoglio, argentyński arcybiskup i kardynał, którego pierwszym zawodem był, jest - zawód technika chemika. Mówi się nawet, że obecny papież miał zamiar podjąć studia w tym kierunku. No, ale gdy Pan woła, zostawia się sieci, łódź czy też probówki, wzory i odczynniki, i rusza się za Nim. (Nawiasem mówiąc, coś podobnego, choć w innej skali, zdarzyło się także u nas:
w Politechnice Płockiej studiował i tutaj obronił w tym roku magisterium młody człowiek, który obecnie przygotowuje się do kapłaństwa w naszym Seminarium, jest studentem drugiego roku).

2. Z tym faktem kojarzy mi się coś jeszcze: dzisiaj dość często młodzi używają pewnego zwrotu; takiego mianowicie, że między jakimiś ludźmi (najczęściej dwojgiem ludzi) „jest chemia” (albo że tej chemii nie ma). O Papieżu Franciszku można powiedzieć, że od samego początku „jest chemia” pomiędzy nim a ludźmi, tysiącami, a czasem milionami ludzi (jak to na przykład było w Rio de Janeiro na Światowych Dniach Młodzieży; jak to się dzieje co tydzień na Placu Św. Piotra; jak to zapewne będzie w Asyżu, mieście św. Franciszka, gdzie Papież jutro się wybiera).
I tak sobie czasem myślę, że ta „chemia”, więcej, ta „reakcja łańcuchowa”, którą Papa Francesco wywołał w świecie, jest skutkiem prostego połączenia w jednym człowieku wielu osobowych, osobowościowych cech, niejako „składników”. Te cechy to: no właśnie, ścisły umysł chemika, wrażliwość i prostota syna emigrantów, energia Latynosa i kibica piłkarskiego, wreszcie - bystrość jezuity.
Serdecznie życzę Państwu, abyście w roku akademickim 2013/2014 potrafili przeprowadzać podobne „reakcje” - łączyć wiedzę ścisłą z wiernością prawdzie, z wrażliwością na drugiego, z odpowiedzialnością za swoje życiowe wybory.
Dziękuję bardzo.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę