Słowo powitania uczestników inicjatywy ,,Skarbiec Mazowiecki" - 7.05.2013

Szanowni Państwo,
Wielką radością było dla mnie niedawno to, że razem z Urzędem Miasta Płocka udało się nam wydać reprint monumentalnego dzieła „Płock.

Monografia historyczna”, pióra Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, mojego znakomitego poprzednika na biskupstwie płockim, błogosławionego, którego Jan Paweł II postawił na czele 108 Polaków - męczenników brunatnego, niemieckiego totalitaryzmu. Ten znakomity historyk, a może przede wszystkim „miłośnik” Mazowsza, w przedmowie do wspomnianej monografii napisał:

„Księga ta zebrała wiele rzeczy z przeszłości. Miejsca, mury, dokumenta, sprzęty kościelne będą do nas przemawiały i dawały odgadnąć to, co grubym pyłem zapomnienia pokryte zostało. Przeszłość ta, w którą wejrzysz, ciekawy Czytelniku, przy czytaniu tej książki, odsłoni cokolwiek życie katolickiego grodu, miasta naprzód książęcego, a potem jegomości króla polskiego. Charakter ten miasta, pomimo zmian i burz politycznych, w dziejach tych nie przestaje przebywać. [...] Droga przeszłości, co stoisz za nami, jakże miło z tobą przebywać! Zapach życia i pracy twojej jakże drogim jest dla tych, co otrzymali w spuściźnie imię Mazura i Płocczanina”.
 
Witając Was, Drodzy Państwo, niejako w samym sercu Mazowsza - w szacownych murach Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku - nie mogę nie wyrazić radości z tego, nad czym się pochylacie, o co się troszczycie i co czynicie. Przecież Wasza inicjatywa, o tak wymownej i pięknej nazwie „Skarbiec Mazowiecki”; inicjatywa, która dotyczy promocji szlaków turystycznych, łączących obiekty sakralne na Mazowszu, w jego pełnych historycznych granicach, dotyczy właśnie tego, o czym pisał w swojej przedmowie Arcybiskup Antoni Julian. To dzięki Wam miejsca, mury, dokumenty i sprzęty kościelne będą przemawiały do kolejnych pokoleń wędrowców przez tę ziemię. Będą odsłaniały najważniejsze pierwiastki naszej tożsamości. Będą przypominać „zapach życia i pracy” [co za piękne sformułowanie!] naszych przodków, abyśmy czuli się godni i naprawdę godni byli ich spuścizny.
Dziękując Państwu za ten trud, na jego dojrzałe i obfite owocowanie, z serca błogosławię. Szczęść, Boże!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę