Słowo Biskupa Płockiego z okazji Święta Płockiej Straży Miejskiej - 6.09.2013

Wielce Szanowny Panie Komendancie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie Strażnicy, Czcigodny Ks. Proboszczu Grzegorzu, Drodzy Goście,

Cieszę się, że mogę jako Biskup Płocki brać udział w obchodach Waszego Święta – Święta Płockiej Straży Miejskiej. Pozwólcie, że rozpocznę swoje krótkie przemówienie od modlitwy - liczącego sobie 3000 lat Psalmu 130, słynnego De profundis.

Jak wiecie, Papież Franciszek prosił wszystkich ludzi dobrej woli na świecie, aby jutro pościli i modlili się w intencji pokoju w Syrii, Już przeszło dwa lata trwa tam wyniszczająca wojna; wojna, w którą, niestety, uwikłane są interesy ważnych mocarstw współczesnego świata. Zginęło w niej 100 tysięcy osób, a 2 miliony – pomyślcie - 2 miliony! - uciekło do Turcji, Libanu, Iraku i Jordanii. Odpowiadając na apel Papieża, módlmy się:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
W Tobie pokładam nadzieję,
Dusza moja pokłada nadzieję w Twoim słowie,
Dusza moja oczekuje Cię
Bardziej niż strażnicy poranka,
Niech lud Twój wygląda Cię, Panie,
U Ciebie bowiem jest łaska
I tylko u Ciebie odkupienie i pokój.
Amen. [modlitewna parafraza Ps. 130]

Starożytny psalmista patrzy o świcie na mury Jerozolimy i widzi na nich strażników miejskich. Pełnili służbę całą noc... Teraz ta noc dobiega kresu... Niecierpliwie czekają więc na pierwsze promienie słońca, którego wschód oznacza zakończenie ich trudnej, niebezpiecznej służby. Właśnie ten obraz strażników miejskich służy psalmiście, aby wyrazić oczekiwanie ludzkiej duszy na Boga i na to, czego człowiek sam dać sobie nie może – na pokój, na zbawienie, na błogosławieństwo.

Także w Waszym herbie widnieje fragment murów miejskich, a za nimi katedra - zwieńczona wielkim złotym krzyżem świątynia biskupa płockiego. Tych murów, tej katedry, a także bram, porządku na rynku, na ulicach, na jarmarkach od początku strzegli w naszym grodzie strażnicy. Obecność strażnika miejskiego nie jest więc w Płocku jakimś wymysłem naszych czasów, strażnik nie jest u nas homo novus – przybyszem, przybywającym nie wiadomo skąd, lecz kimś, kto należy do najstarszej naszej historii.

Z okazji Waszego Święta z całego serca życzę więc Państwu, abyście tę historię godnie reprezentowali i przedłużali. Przy tej miłej okazji pragnę Wam także podziękować za to, że chętnie i ofiarnie dbacie o bezpieczeństwo ludzi, którzy wyruszają z naszego miasta na pielgrzymkę na Jasną Górę i do Skępego, a także za zabezpieczanie orszaku Trzech Króli, procesji Bożego Ciała i innych manifestacji wiary w Płocku. Ogromnie sobie tę Państwa pomoc cenię. A nowe wozy służbowe, które przed chwilą poświęciłem, niech szybko i sprawnie wiozą Was w miejsca, gdzie jesteście potrzebni. Niech całej Państwa służbie towarzyszy Boże Błogosławieństwo!

Z serca dziękuję.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę