Słowo Biskupa Piotra na zakończenie procesji Bożego Ciała

[czytania z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej]

Ukochani Siostry i Bracia!

Kończymy tegoroczne Płockie Dziękczynienie za obecność pośród nas Naszego Pana i Boga w Jego Ciele i Krwi. Kończymy nasze publiczne wyznanie wiary w ten jedyny cud świata. Cud pozostawania Boga w znaku ludzkiego trudu – chlebie i w znaku ludzkiej radości – winie.

Wędrowaliśmy do czterech ołtarzy, zwróconych w cztery strony świata. Przy tych czterech ołtarzach czyta się cztery Ewangelie. Czyta się je tak, jak zostały umieszczone w Piśmie Świętym: Według świętego Mateusza - przy pierwszym; Według świętego Marka - przy drugim; Według świętego Łukasza - przy trzecim; Według świętego Jana - przy czwartym, do którego właśnie dotarliśmy. Włączamy się przy nim w modlitwę Jezusa Chrystusa w Wieczerniku, w tzw. Modlitwę arcykapłańską… Żebyśmy byli naprawdę Jego uczniami, żebyśmy byli jedno, żebyśmy sami z sobą byli jedno….

Ojciec Święty Benedykt XVI lubi opowiadać taką piękną historię, przekazaną przez Mahatmę Gandhiego. Wyzwoliciel Indii mówi w niej o formach bytowania istot żywych: ryby, stworzenia morskie milczą; zwierzęta, żyjące na ziemi – krzyczą; ptaki na niebie - śpiewają. Człowiek nosi w sobie i głębię morza, i ciężar ziemi, i przestrzenie nieba. Dlatego potrafi i milczeć, i krzyczeć, i śpiewać. Dzisiaj jednak, gdy chce być tylko ziemią, gdy każe mu się wierzyć tylko w materię, a nie w niebo i w ducha, pozostaje mu tylko krzyk. Liturgia, Msza Święta, Eucharystia, mówi Papież Senior, przywraca nam jedność – uczy milczenia i śpiewu, przywraca jedność z sobą i jedność z innymi...

To mówi nam również ten, przy którego figurze co rok tę procesję kończymy – Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, wieloletni rektor tutejszego Seminarium Duchownego, pasterz Mazowsza Płockiego w latach międzywojennych, wielki miłośnik liturgii, wreszcie męczennik. Uczył płocczan, mazowszan, Polaków, jak być wolnymi po latach zaborów, rozbiorów i klęsk. Jak zagospodarować odzyskaną wolność, jak nie popadać w próżny triumfalizm władzy, jak nie rozmienić wielkich ideałów na „drobniaki” waśni i podziałów, jak odbudowę Ojczyzny opierać na wierze; na rodzinie i patriotyzmie; na pięknie, prawdzie i dostojeństwie liturgii!

Kochani! dziękuję Wam z serca za to Boże Ciało Anno Domini 2019. Na ręce proboszcza świętojańskiego Ks. kanonika Antoniego i rektora Seminarium Ks. Prałata Marka składam serdeczne podziękowanie kapłanom, siostrom zakonnym i klerykom. Dziękuję członkom asysty liturgicznej, chórowi, policji i straży miejskiej, młodzieży, dzieciom pierwszkomunijnym, a zwłaszcza tym, którzy stworzyli tegoroczne, wymowne ołtarze. Wam wszystkim, szczególnie całym rodzinom wędrującym w to upalne czerwcowe południe za Eucharystycznym Panem mówię z całego serca: DZIĘKUJĘ!

Jak wiecie, są to moje ostatnie publicznie wypowiadane słowa w tym roku.
Za kilka dni zamilknę w klasztornej ciszy, na kontemplacji, adoracji i medytacji.
Potrzebuję tego.
Ufam, że mój Ukochany Kościół - Kościół Płocki też tego potrzebuje.
I to rozumie.
Do zobaczenia!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę