Homilia - Ofiarowanie Pańskie, Kaplica SS. Pasjonistek – 2 II 2021

[czytania:Ml 3,1-4; Łk 2,22-40 (wersja dłuższa)]

"Życie konsekrowane nie jest przetrwaniem, jest nowym życiem.Jest to żywe spotkanie z Panem w Jego ludzie. Jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia i do niezwykłych niespodzianek Ducha. Jest to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa"

Czcigodni bracia Kapłani!

Kochane Siostry Zakonne obecne w tej pięknej kaplicy wraz z Matką Generalną Agnes; Drogie Wdowy i Dziewice konsekrowane!

Umiłowane Osoby ozdobione charyzmatem życia zakonnego, łączące się z nami za pośrednictwem mediów diecezjalnych!Witam Was i serdecznie pozdrawiam w dniu Waszego święta.

Życie konsekrowane nie jest przetrwaniem, jest to (…) powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia, (…) to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa– te słowa wypowiedział przed rokiem Papież Franciszek w Święto Ofiarowania Pańskiego. Ojciec Święty ujął w nich samą istotę życia konsekrowanego: być siostrą zakonną, być bratem zakonnym to nic innego, jak każdego dnia brać w ramiona Jezusa, w Nim szukać radości, umocnienia, światła, pokoju, nadziei i autentycznego szczęścia.

Czyż nie tak uczynił biblijny Symeon, „ człowiek prawy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela” (Łk 2,25)? Jak przypomina Ewangelista Łukasz, Symeon kierowany natchnieniem Ducha, przybył do świątyni, wziął w swoje ramiona dziecię Jezus i dopiero w tym momencie poczuł, że jest człowiekiem spełnionym: „ Teraz, o Władco pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29-32).

Nie bez powodu w Dniu Życia Konsekrowanego, Kościół stawia nam przed oczy Symeona i prorokinie Annę, która „ nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37). Córka Fanuela, podobnie, jak Symeon, doświadczyła szczęścia spotkania z Jezusem i „ sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem” (Łk 2,38).

 

Umiłowani! Życie konsekrowane nie jest tylko przetrwaniem, jest nowym życiem – mówił papież Franciszek. Nowym– ponieważ jest to życie z Jezusem. Przecież to ON sam zaprasza wybrane przez siebie osoby na wyjątkową drogę: drogę wiernego posłuszeństwa, cichej modlitwy, pokornej służby… A wszystko to – razem z Nim: Panem, Mistrzem, Zbawicielem i Oblubieńcem.

Dzisiaj, w to liturgiczne święto Ofiarowania Chrystusa, przy blasku płomienia gromnicznej świecy, kiedy Ewangelia każe nam spojrzeć na nasze powołanie, poświęcenie i konsekrację, jest dobra okazja, aby Wam – Osobom konsekrowanym, powiedzieć słowo: dziękuję. Jako Biskup Płockiego Kościoła, ale także jako chrześcijanin, katolik, człowiek… dziękuję. Dziękuję za głoszoną Waszym życiem Ewangelię, za pracę w szkołach, przedszkolach, za troskę o świątynie, za pracę na misjach, w szpitalach, ale przede wszystkim za Waszą modlitwę.

Obecnie w Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych– wśród nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, a także osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy.

W naszej ojczyźnie, w różnych miejscach i w różny sposób, służy Bogu około 18 tysięcy sióstr zakonnychnależących do 105 zgromadzeń czynnych. Zakony męskie skupiają blisko 12 tysięcy zakonników, wśród których ponad 9300 kapłanów i 1313 braci. W zakonach kontemplacyjnych z kolei żyje 1281 sióstr. Mamy także w kraju 20 eremitów Kamedułów.

Ale to nie wszystko! Około 1150 osóbnależy do instytutów i wspólnot życia konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz 2 pustelnice i 1 pustelnik.[1]

Moi Drodzy!Za tymi liczbami kryją się konkretni ludzie: mężczyźni i kobiety, którzy w relacji z Jezusem – niczym biblijni Symeon i Anna – odnaleźli sens swojego życia. To ci, którzy przyjęli Chrystusowe zaproszenie do pójścia tą szczególną, bo nie własną, ale Jego drogą. Wkraczając na ścieżkę życia konsekrowanego, człowiek nie realizuje własnych pomysłów na życie, nie szuka własnych dróg, własnych rozwiązań różnego rodzaju problemów. Nie! Na tej drodze każdy dzień to branie na nowo Jezusa w ramionai proste pytanie: czego oczekuje od nas Bóg? A potem wysiłek, aby tym Bożym oczekiwaniom, Bożym planom sprostać, aby im podołać…

Drogie Siostry, Ojcowie i Bracia zakonni! Umiłowani radiosłuchacze! Dziękując za waszą gorliwą służbę Bogu i Kościołowi, pragnę jednocześnie, życzyć wam wytrwałości na drodze powołania. W dniu waszego święta, stojąc przy tym ołtarzu w kaplicy płockiego Domu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, modlę się gorąco w intencji wszystkich osób konsekrowanych, szczególnie zaś tych dotkniętych chorobą i podeszłych wiekiem. Modlę się, aby wasze życie było zawsze „ żywym spotkaniem z Panem w Jego ludzie.” Noście w swoich ramionach Jezusa, nie rozstawajcie się z Nim ani na chwilę. Pamiętajcie proszę, że tylko ON może nadać prawdziwy sens naszej egzystencji – tak, jak zrobił to dla starca Symeona i prorokini Anny. Tylko ON. Amen.

[1]https://wroclaw.niedziela.pl/artykul/146807/nd/Swiadkowie-obecnosci-Boga-w%C2%A0swiecie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę