Homilia Betlejem – 16.10.2013

Koronką do Miłosierdzia Bożego w bazylice katedralnej w Płocku rozpoczęto 14 października br. uroczystości związane z inauguracją Roku Wiary i 43. Synodu Diecezji Płockiej, któremu przyświeca hasło „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” (Benedykt XVI).

Inauguracyjnej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. Poprzedziło ją procesjonalne przejście przedstawicieli diecezji przez płockie „Porta Fidei” – katedralne Drzwi Płockie. Po Mszy św. w Opactwie Pobenedyktyńskim wręczono nominacje członkom Komisji Głównej Synodu.
 
Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Poprowadził ją bp Piotr Libera, a poszczególne części odmawiały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i dr Iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza w diecezji płockiej. Następnie ks. kan. Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, podczas prezentacji multimedialnej opowiedział o „Płockich Porta Fidei”, czyli katedralnych Drzwiach Płockich. Są one symbolem 43. Synodu Diecezji Płockiej. Poszczególne części drzwi zawierają „Credo Apostolskie”.
 
Eucharystię poprzedziło symboliczne otworzenie Drzwi Płockich przez biskupa płockiego. Odczytał on także fragmenty Listu Apostolskiego „Porta Fidei” papieża Benedykta XVI, ogłaszającego Rok Wiary w Kościele. Następnie przeszedł przez Drzwi Płockie w asyście bpa Romana Marcinkowskiego, księży prałatów, kanoników i seniorów Kapituły Katedralnej Płockiej i Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, przedstawicieli życia konsekrowanego i  wiernych świeckich.
 
W procesji nieśli oni m.in. świecę paschalną - symbolizującą Chrystusa Zmartwychwstałego, dwanaście świec woskowych – symbolizujących dwunastu Apostołów, dokumenty Soboru Watykańskiego II – w 50. rocznicę jego rozpoczęcia, Katechizm Kościoła Katolickiego – w 20. rocznicę jego ogłoszenia. Uczestnicy Eucharystii na jej wstępie zaśpiewali „Hymn do Ducha Świętego”.
 
Eucharystii przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii przekonywał, że zwołania Synodu domaga się m.in. sytuacja religijna w Płocku: 70 proc. katolików w tym mieście nie chodzi w niedzielę do kościoła albo chodzi „od wielkiego święta”, zdecydowaną większość nie chodzących stanowią mężczyźni i ludzie do 40 roku życia, młode pary coraz częściej zawierają związek małżeński tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a  ich rodziny i przyjaciele „już nie chcą nawet słyszeć o Kościele”, zaś stu uczniów „Małachowianki”, najstarszej szkoły w mieście, zrezygnowało z nauki religii: „Czy nie są to pierwsi adresaci Roku Wiary? Czy to nie jest nasz ból, powód do pytania się, czy aby – jak pisze Benedykt XVI – nie byliśmy, nie jesteśmy `leniwi w wierze`?” – zastanawiał się biskup płocki.
 
„Chodzi mi o młodych ludzi, którzy zerwali już więź ze wspólnotą swojego Kościoła. O to, żebyśmy spróbowali odkryć, gdzie są najbardziej zapalne ogniska i znaleźli się bliżej poszukujących, wątpiących, a nawet zmęczonych nami. Żebyśmy byli bardziej solidarni ze spychanymi na margines, z rodzinami wielodzietnymi, z bezrobotnymi u nas i z prześladowanymi za wiarę w świecie. Żebyśmy pamiętali, że sakrament pokuty i pojednania jest najważniejszym narzędziem nowej ewangelizacji i wciąż go zarówno jako penitenci, jak i jako spowiednicy, pogłębiali”, mówił o powodach zwołania Synodu.
 
Ofiara Mszy św. została złożona na patenie i w kielichu – wiernej kopii kielicha fundacji księcia Konrada Mazowieckiego z początku XIII w. W procesji z darami niesiono m.in. najstarszą Księgę Chrztów z diecezji i Mazowsza, pochodzącą z Ziemi Gostynińskiej, posiadającą zapisy już z roku 1579. Księga ta znajduje się w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Płocku.
 
Ks. dr Włodzimierz Piętka w czasie Mszy św. ogłosił, że biskup płocki w Roku Wiary wydał dekret o odpustach w diecezji płockiej. Zapisano w nim, że jednym z miejsc, w których można otrzymać odpust, jest także bazylika katedralna w Płocku

 Na zakończenie Eucharystii bp Libera przed ołtarzem Matki Bożej Mazowieckiej odczytał akt zawierzenia Matce Bożej dzieła Roku Wiary, nowej ewangelizacji i rozpoczynającego się
 43. Synodu Diecezji Płockiej: „Niech będzie błogosławionym czasem wspólnego zatroskania o miejsce Twojego Syna w naszych sercach, w naszych rodzinach, parafiach i gminach, w urzędach, szkołach i na uczelniach, w gospodarstwach i warsztatach”, wymieniał ordynariusz diecezji płockiej.
 
W inauguracyjnej Eucharystii wzięło udział około 500 osób: duchowieństwa, przedstawicieli zakonów, wiernych świeckich. Transmitowała ją przez internet Telewizja Odnowa oraz Katolickie Radio Płock.
 
Pierwsza sesja synodalna odbyła się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Na wstępie bp Roman Marcinkowski odczytał list abpa Angelo Becciu, Substytutu Sekretariatu Stanu, skierowanego do biskupa płockiego z okazji zwołania Synodu. Zawarto w nim m.in. życzenie, aby nowy Synod Diecezji Płockiej, „w dobie konfrontacji Kościoła z laicką wizją człowieka, społeczeństwa i świata, stał się odpowiedzią na oczekiwaną odnowę tożsamości Kościoła i potrzebę podjęcia zadań nowej ewangelizacji”.
 
Podczas sesji ordynariusz diecezji podpisał „Regulamin XLIII Synodu Diecezji Płockiej” oraz wręczył nominacje 35 członkom Komisji Głównej Synodu. Odczytane zostały także dekrety powołujące 13 Komisji Synodalnych, wraz z ich składem osobowym. Referat pt. „Istota i zadania synodu diecezjalnego” wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński, sekretarz Synodu.
 
„Przed laty moi znajomi ze Szwajcarii opowiedzieli mi o uroczystym objęciu urzędu biskupa diecezjalnego przez ich przyjaciela bpa Bernarda Genoud. Tenże w czasie ingresu poprosił dwoje wiernych: duchownego i świeckiego, aby wraz z nim ujęły w dłonie biskupi pastorał. Przy tym stwierdził, że w dniu, w którym przyjmuje na swoje barki ciężar odpowiedzialności za życie religijne diecezji, pragnie podzielić się tą odpowiedzialnością ze wszystkimi, którzy wraz z nim współtworzą tę cząstkę Ludu Bożego, jaką jest Kościół partykularny”, relacjonował ks. Krawczyński.
 
Na zakończenie uczestnicy sesji wspólnie złożyli wyznanie wiary i modlili się „Modlitwą za Synod Diecezji Płockiej”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę