Piekarnia dla „dzieci ulicy”

Z wielką radością informuję, że piekarnia w parafii Señor de los Milagros zaczęła funkcjonować. Po wielu wysiłkach udało się zakupić, dostarczyć i zainstalować wszystkie urządzenia potrzebne do wypieku chleba. W niedzielę 25 października po porannej Eucharystii poświęciłem budynek wraz z całym wyposażeniem.

 

Z wielką radością informuję, że piekarnia w parafii Señor de los Milagros zaczęła funkcjonować. Po wielu wysiłkach udało się zakupić, dostarczyć i zainstalować wszystkie urządzenia potrzebne do wypieku chleba. W niedzielę 25 października po porannej Eucharystii poświęciłem budynek wraz z całym wyposażeniem. W czwartek 5 października przyleciał z Limy przedstawiciel firmy Nova, u której zostało zakupione wyposażenie i objaśniał miejscowym piekarzom jak obsługiwać poszczególne urządzenia. Późnym popołudniem razem z siostrami i dziewczynkami z sierocińca jedliśmy pierwsze wypieki z przyparafialnej piekarni. Cel został osiągnięty, to wielka radość i satysfakcja.

1. 26 Pazdziernika , Poswiecenie Piekarni

Wyposażenie piekarni nie byłoby możliwe bez życzliwej i hojnej pomocy z zagranicy. Ponad jedna trzecia pieniędzy potrzebnych na zakup urządzeń pochodziła z Polski: 5530 Euro otrzymaliśmy z Funduszu Misyjnego Diecezji Płockiej, 1000 Euro z Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz ponad 1000 Euro od siedemnastu indywidualnych darczyńców.

2. Pamiatkowe Zdjecie Z Siostrami Przed Piecem Do Wypiekow Chleba

Kilka słów o placówce szkolno-wychowawczej przy mojej parafii, która jest głównym beneficjentem piekarni. Od ponad 30 lat przy Parafii Señor de los Milagros funkcjonuje sierociniec dla dziewcząt (Hogar de la Niña de Loreto) prowadzony od ponad 20 lat przez Zgromadzenie Sióstr „Niño Jesús Pobre“ (Ubogiego Dzieciątka Jezus). Obecnie przebywa w nim 80 dziewczynek w wieku od 4 do 15 lat. Ponadto siostry prowadzą przedszkole dla 60 dzieci i świetlicę środowiskową dla 30 dzieci z parafii. Opiekę i edukację nad wszystkimi dziećmi sprawuje 19 stałych pracowników i w miarę potrzeb grupa miejscowych i zagranicznych wolontariuszy. Dzieła charytatywno-socjalne działające przy parafii wymagają dużych nakładów finansowych. Z tego powodu zgromadzenie sióstr we współpracy z parafią postanowiło zrealizować projekt, który umożliwi dożywianie dzieci i samofinansowanie wyżej wymienionych dzieł.

3. Poswiecenie Piekarni W Obecnosci Siostr I Ich Podopiecznych

Podstawowym celem nowopowstałej piekarni jest zaopatrzenie sierocińca, przedszkola i świetlicy środowiskowej w świeże pieczywo. Drugim celem jest hurtowa sprzedaż wyrobów piekarskich innym dziełom charytatywnym i edukacyjnym prowadzonym przez nasz Wikariat. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży pieczywa zostaną przeznaczone na codzienne wydatki sierocińca. Projekt został zrealizowany w trzech etapach. Od marca do czerwca 2014 powstał w stanie surowym budynek piekarni całkowicie sfinansowany przez szkołę średnią z Wielkiej Brytanii (St. John´s Catholic School and Sixth Form College a Catholic Academy). W lipcu 2014 roku grupa uczniów ze szkoły średniej z Anglii pod opieką specjalistów pomagała wykończyć budynek. Wszystkie materiały budowlane zostały zakupione przez wyżej wymienione instytucje z Wielkiej Brytanii. Ostatnim, najdłuższym i najbardziej kosztownym etapem było wyposażenie piekarni w piec i profesjonalny sprzęt potrzebny do produkcji wyrobów piekarniczo–cukierniczych.

Za wszelką pomoc w imieniu moim, sióstr Niño Jesús Pobre i dziewczynek mieszkających w Hogar de la Niña de Loreto mówię MUCHAS GRACIAS.

 

środa, 2 grudnia 2015

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę