Budujemy kaplice w wioskach

W ostatnich latach w czasie wizyt duszpasterskich misjonarze zachęcali wspólnoty katolickie na wioskach do wybudowania własnych kaplic. Temat budowy kaplic istniał w momencie kiedy przyszedłem do parafii Pebas. Dzięki ofiarom przekazanym przez parafie diecezji płockiej i indywidualnym darczyńcom dysponowałem konkretnymi środkami finansowymi. Znalazłem się w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu z odpowiednią kasą aby pomóc.

Pobre alegre, z animatorem przed kaplica w budowie.jpg

W ostatnich latach w czasie wizyt duszpasterskich misjonarze zachęcali wspólnoty katolickie na wioskach do wybudowania własnych kaplic. Temat budowy kaplic istniał w momencie kiedy przyszedłem do parafii Pebas. Dzięki ofiarom przekazanym przez parafie diecezji płockiej i indywidualnym darczyńcom dysponowałem konkretnymi środkami finansowymi. Znalazłem się w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu z odpowiednią kasą aby pomóc. W styczniu tego roku wysłaliśmy list do pięciu wspólnot z propozycją pomocy w sfinansowaniu kaplicy. Misja w Pebas zobowiązała się do zakupu 40 arkuszy (3,60m.) najgrubszej blachy falistej, 6 kg gwożdzi na dach oraz transportu tych materiałów z Iquitos na miejsce budowy. Wydane pieniądze na jedną kaplicę to około 500 dolarów. Mieszkańcy wioski zobowiązali się do wykonania wszystkich prac konstrukcyjnych oraz zdobycia i przygotowania potrzebnego drewna. Gdy już powstała drewniana struktura animator wioski przyjeżdżał do misji i pokazywał zdjęcia z budowy. Nastęnie ja płynąłem do Iquitos, robiłem zakupy i transportowałem lanchą zakupione materiały do wioski.

Pod koniec lutego kupiłem materiały dla wioski Triunfo, w marcu dla Santa Rosa de Pichana, na początku maja dla wiosek Baranquilla i Pobre Alegre, zaś w lipcu dla mieszkańców Paraiso. Wymiary budowanych kaplicy to najczęściej około 6 metrów szerokości i 10 metrów długości. Cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie: kontaktować się, animować wspólnotę, odwiedzić wioskę. Niektóre wspólnoty pracują z większym zaangażowaniem inne dużo wolniej. W połowie lipca poświęciłem pierwszą ukończoną kaplicę w miejscowości Triunfo. Była to duża radość dla mnie i dla współnoty katolickiej. W Triunfo ewangelicy od lat mają swoją kaplicę, sekta „israelitas” też, tylko katolicy nie mieli. Po latach gromadzenie się w szkole lub w „local comunal” (remiza) mają własne miejsce do modlitwy. Animatorka Roxana ma nadzieję, że nowa kaplica zmobilizuje mieszkańców do częstszego uczestniczenia w niedzielnych modlitwach. Brakuje jeszcze pomalować ściany, zrobić własne ławki, wieżyczkę z krzyżem. Najważniejszcze jednak jest to, że od kilku tygodni celebrują niedzielną liturgię i gromadzą dzieci na katechezie w nowej, własnej kaplicy.

Dwie największe wioski w parafii Pebas mają od wielu lat kaplice, które jednak obecnie są zbyt małe dla ich wspólnot. W Cochiquinas kaplicę zalewa woda, gdy rośnie poziom wody w Amazonce. Potrzeba wybudowania budynku na palach, półtora metra nad ziemią. W San Fransisco cała kaplica jest lekko pochylona, w bardzo złym stanie: dach przecieka, część drewna spruchniała. Jest plan, aby w przyszłym roku wspólnymi siłami pobudować nowe, większe kaplice.

wtorek, 26 września 2017

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę