...63 dni chwały - Powstanie warszawskie!

1 sierpnia Anno Domini 2016 tamto wydarzenie budzi we mnie dwie refleksje, dwa obszary zachowań...

1 sierpnia Anno Domini 2016 tamto wydarzenie budzi we mnie dwie refleksje, dwa obszary zachowań...

Jestem księdzem, wiec naturalnym wydaje się,  że w intencji Powstańców odprawiłem mszę świętą. O zbawienie, dla tych co polegli dla mojej wolności i mojej polskości! O miłosierdzie dla tych co Ojczyznę umiłowali do końca i zginęli za wcześnie, za młodo, za szybko i.... nieprzygotowani. O siłę i zdrowie dla tych co przeżyli! To jedna moja refleksja i jeden obszar zachowań....

Druga refleksja i drugi obszar zachowań wynika z faktu że jestem Polakiem, synem Mojej Ojczyzny - choć to dziwi niektórych intelektualistów, dziennikarzy i parlamentarzystów... no bo jak, przecież ksiądz.... 

Mimo to jest jednak we mnie owa druga refleksja! Patrzę z jakim obojętnym spokojem Sowiety czekały aż Niemcy wybiją wszystkich Powstańców, patrzę jak Alianci nie zrobili nic by Powstańcom pomóc... - oni już nas cynicznie zdradzili i podzielili sobie Świat! ...i pytam jak to jest dziś??? Czy dziś kogokolwiek z wielkich tego Świata obchodzi Polska....?!

Jako ksiądz i jako Polak jestem pełen podziwu dla pokolenia "Kolumbów rocznika dwudziestego"; ich bohaterstwa i zdeterminowanej walki o Ojczyznę, o jej wielkość i wolność!

Chwała bohaterom!!!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę