Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

Nie, to nie był przypadek, że w pierwszy weekend czerwca, w Częstochowie odbywało się międzynarodowe sympozjum na temat indywidualnych form życia konsekrowanego, w którym uczestniczyłem z racji opieki nad wdowami konsekrowanymi w naszej diecezji W sympozjum brały udział również dziewice konsekrowane, o których coraz głośniej w Polsce i – daj Boże – również w diecezji płockiej. Przeszło dwieście kobiet, realizujących indywidualną drogę konsekracji, zastanawiało się na Jasnej Górze nad własną tożsamością i miejscem w Kościele. Czyniły to na kanwie słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus: być miłością w sercu Kościoła, mojej Matki.

Nie, to nie był przypadek, że w pierwszy weekend czerwca, w Częstochowie odbywało się międzynarodowe sympozjum na temat indywidualnych form życia konsekrowanego, w którym uczestniczyłem z racji opieki nad wdowami konsekrowanymi w naszej diecezji W sympozjum brały udział również dziewice konsekrowane, o których coraz głośniej w Polsce i – daj Boże – również w diecezji płockiej. Przeszło dwieście kobiet, realizujących indywidualną drogę konsekracji, zastanawiało się na Jasnej Górze nad własną tożsamością i miejscem w Kościele. Czyniły to na kanwie słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus: być miłością w sercu Kościoła, mojej Matki.

Poza naszą, stosunkowo niewielką, grupą na Jasną Górę przyjechało tysiące członków Kółek Różańcowych oraz Anonimowych Alkoholików z całej Polski. Było to takie oblężenie Jasnej Góry, które zawsze mnie zadziwia, fascynuje, podnosi na duchu i daje do myślenia. Zresztą każdy, kto w czasie takiego oblężenia wtopi się w tłum pielgrzymów, posłucha ich rozmów, wejdzie do kaplicy cudownego Obrazu, spojrzy na twarz Maryi, nie może nie odczuć duchowej wspólnoty Polaków, religijnego wzruszenia i uczestnictwa w głębszym nurcie istnienia.

Wszystko na Jasnej Górze temu pomaga. Najważniejsza jest kaplica z cudownym wizerunkiem, ale przecież liczne muzea, sztuka sakralna, cała architektura, a nawet pejzaż Jasnej Góry wsiąkają w serca dzieci, młodzieży i starszych. Niezwykłym miejscem jest też kaplica, gdzie można się wyspowiadać. Na licznych penitentów czekają, porozkładane na ławkach, książeczki z Rachunkiem sumienia w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, doskonałe zaprojektowane konfesjonały, z nazwiskami i godzinami dyżurów znanych spowiedników. Od razu skierowałem się do o. Płatka, który nie tylko napisał podręcznik do spowiednictwa, ale z pokorą i niezwykłą kulturą służy wiernym w konfesjonale.

Przeżycia z Jasnej Góry zapadają głęboko w serce. Co wieczór można je sobie przypominać dzięki transmisji Apelu Jasnogórskiego przez Telewizję Trwam. Niezwykłą okazję stwarza peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach poszczególnych diecezji. Staje się ona wspólnym dotknięciem niezliczonych intymnych doznań duchowych wielu osób, grup (młodzież maturalna) czy ruchów religijnych. W czasie parafialnej peregrynacji można się religijnie rozliczyć z serdecznej prośby matki, podziękowań człowieka uzdrowionego, nadziei maturzysty, łez wdzięczności za wyzwolenie z takiego czy innego nałogu, tylu natchnień doznanych podczas sierpniowych pielgrzymek.

Praktyczna realizacja tego zamierzenia zależy od wyobraźni, zaangażowania i zdolności organizacyjnych kapłanów i świeckich w parafii. Służyć temu mogą: precyzyjnie zaplanowana tematyka rekolekcji, właściwie przygotowana - chociażby poprzez nabożeństwa pokutne - spowiedź peregrynacyjna, ale także konkursy o historii Jasnej Góry, jej znaczeniu społecznym, kulturowym i duchowym. Wszystkie filmy i zdjęcia z pobytu w Częstochowie, począwszy od dzieci pierwszokomunijnych, poprzez maturzystów, mogłyby stać się ciekawym materiałem do parafialnych wystaw, wspomnień, konkursów, prezentacji na stronach internetowych.

Im więcej Jasnej Góry, tej z najgłębszych wspomnień konkretnych ludzi, przeniesiemy do naszych parafii, z tym większą nadzieją można patrzeć na owoce peregrynacji. Nie brak przecież głosów, że peregrynacje się przeżyły, ze nowe czasy, nowa wrażliwość, nowa estetyka duchowa. Puste gadanie. Wystarczy stanąć w tłumnie pielgrzymów częstochowskich, posłuchać ich rozmów, problemów i modlitw. Czy nie zastanawia nas fakt, że jadą tam członkowie konkretnych grup: rodzin, rolników, anonimowych alkoholików, maturzystów, bankowców, pocztowców i Bóg wie kogo.

W Częstochowie nasze duszpasterstwo nabiera nagle konkretnego charakteru, religijność odnajduje wymiar społeczny, a życie publiczne nie wstydzi się wymiaru duchowego. W czasie peregrynacji każda wspólnota parafialna może zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jednak trochę innymi niż czterdzieści lat temu, kiedy na Mazowszu gościliśmy Matkę Bożą Częstochowską. Jakże dzisiaj nie dostrzec choćby problemów powołań, zarówno tych do kapłaństwa, ale i do różnych form indywidualnego życia konsekrowanego. Jakże nie dostrzec możliwości społecznego oddziaływania Kościoła, budowy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, promocji świeckich, wolontariatu chrześcijańskiego i promocji kultury katolickiej?

Osobiście poznałem Jasną Górę za sprawą starego zdjęcia mojej Babci, która z pielgrzymki do Częstochowy - bodaj w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku - przywiozła nie tylko zbiorowe ujęcie kilkudziesięciu pielgrzymów z Różana, ale i ciepłą opowieść o Matce Bożej. Wszystko, co potem przeczytałem o Pannie świętej, co Jasnej broni Częstochowy, wszystko co sam zobaczyłem i przeżyłem na Jasnej Górze, karmiło się magią tamtych opowieści, wsączonych w serce przez stojącą dumnie na starym zdjęciu pobożną Babcię.

 Nie mogę o niej zapomnieć podczas peregrynacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę