Konkurs „Błogosławieni Męczennicy Płoccy” >>>

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej organizuje konkurs pt. „Błogosławieni Męczennicy Płoccy”. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. Biskup Mirosław Milewski Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

1. Cele konkursu
• Szerzenie kultu, czci i pamięci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników – „Pamięć i Przestroga”
• Ewangelizacja
• Pielęgnowanie i kształtowanie postaw i inicjatyw patriotycznych w rodzinie i społeczeństwie.
• Kształtowanie postaw, społecznych ,moralnych i kulturowych dzieci i młodzieży.
• Znajomość i umiejętność wykorzystania dostępnej literatury, znajomość historii, wykorzystanie nauczania Kościoła katolickiego zgodnie z tematem konkursu .

2. Adresaci konkursu
• Konkurs na temat: „Błogosławieni Męczennicy Płoccy” – adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych.
3. Zasady i przedmiot konkursu
• Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej lub naganie filmu – 5-7 minutowego.
• Forma i rozmiar pracy plastycznej i literackiej - dowolny.
4. Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy ocenie prac to:
• oryginalność ujęcia tematu
• zgodność z tematem
• staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł lub form
• właściwy dobór literatury
• własne refleksje, wrażliwość duchowa
• poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.
Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe ujęcie tematu.
Tematyka prac konkursowych powinna koncentrować się wokół hasła konkursu.
5. Ustalenia organizacyjne
Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierająca dane:
- imię i nazwisko oraz wiek autora ,
- imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana wraz z numerem telefonu i adresem malowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu .
- w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz nr telefonu i adres mailowy .
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody ( w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych ) na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby konkursu ( zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.Ust.018.poz.1000 )oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dn. 27.04.2016r) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych .

 


• Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przekazać do
biura Akcji Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.
• Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2019 roku.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego AKDP 16 listopada 2019 r. w Płocku
6. Nagrody:
• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji prac bez honorarium za prawa autorskie .
• O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie , pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.
• Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego
postanowieniach dokonuje komisja konkursowa.
• Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

 

Karta zgłoszeń i zgoda RODO

 

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x