Ruchy i stowarzyszenia

DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

1. ks. mgr Andrzej Janicki - opiekun duchowy "SYCHAR"- przewodniczący Sekretariatu
2. ks. mgr Adam Brzeziński, Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
3. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Henryk Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Koła Żywego Różańca
5. ks. mgr Michał Fordubiński - Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
6. ks. prał. Wiesław Gutowski - Asystent kościelny " Civitas Christiana"
7. ks. mgr  Krzysztof Jończyk - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
8. ks. Grzegorz Kaczorowski - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
9. ks. kan. dr Jarosław Kamiński – Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
10. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
11. ks. Marcin Mateusz Kędzia - Moderator Diecezjalny Ruchu "Światło - Życie"
12. ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
13. ks. mgr Mariusz Majczak – Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy i Harcerek
14. ks. kan. Bogdan Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
15. ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
16. ks. kan. mgr Adam Przeradzki, Asystent Kościelny "Stowarzyszenia Brata Alberta"
17. ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
18. ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
19. ks. kan. mgr Sławomir Stefański - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
20. ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Moderator Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja”
21. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz - Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. Św. Łukasza Ewangelisty
22. ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
23. Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo ”Petroklezja”
24. Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas
25. Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
26. Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” w Płocku
27. Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
28. Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
29. mgr Anna Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta 
w Płocku
30. mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
31. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
32. mgr Marzenna Matkowska - Przedstawicielka Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
33. Elżbieta Mazurkiewicz - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku
34. Iwona i Marian Morozowie - Para Diecezjalna Domowego Kościoła
35. Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
36. Małgorzata Roman - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
37. mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
38. Ryszard Szwaczkowski - Przedstawiciel Legionu Maryi 
39. Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
40. dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
41. Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
42. Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR 
43. mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
44. mgr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
45. dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.


AKCJA KATOLICKAAk

prezes: mgr Wiesława Wiesława WINIARSKA 
asystent koscielny: ks. mgr Krzysztof JOŃCZYK
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: akcjakatolicka_plock@op.pl
www.akdp.pl

Naczelnym hasłem Akcji Katolickiej jest ,,Odnowić wszystko w Chrystusie". Bł. Jan Paweł II na pytanie: czym jest Akcja Katolicka? – odpowiedział: Akcja Katolicka jest wyjątkowym powołaniem, szczególnym charyzmatem, specjalnym urzędem, w strukturze Kościoła zajmuje szczególne miejsce.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W  codziennym zaangażowaniu Akcja Katolicka Diecezji Płockiej kieruje się zasadami: widzieć, oceniać, działać.

Jednym z ważniejszych celów działalności AKDP jest ewangelizacja. W związku z tym ściśle współpracuje z Biskupem Płockiem i aktywnie podejmuje poddawane przez Niego inicjatywy. Na szczeblu diecezjalnym działalność AK daje się ująć w pewne ramy: wiosną – maraton biblijny, latem – ogólnopolska pielgrzymka na Jasna Górę i piesza pielgrzymka do Słupna, jesienią – konkurs dla dzieci i młodzieży oraz sympozjum naukowe, a zimą – posiedzenie rady DIAK i doroczne rekolekcje (od 2010r. - sympozja o charakterze Katolickiej Nauki Społecznej).


DIECEZJALNA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

Dyrektor i konsultant ds. Nowej Ewangelizacji: dr Iwona Zielonka
Duszpasterz: ks. dr Łukasz Zdunkiewicz 
LOGO_NE_PLOCK_ORANGE09-402 Płock Ul. Tumska 3
e-mail: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl
www.nowaewangelizacja.com.pl

W kwietniu 2011 r. zawiązała się wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, otwarta dla wszystkich osób z Płocka i całej diecezji. Jesteśmy wspólnotą osób, świeckich, konsekrowanych i duchownych, które pragną wzrastać we wspólnocie i formować się do posługi głoszenia Słowa na wszelkie sposoby, według Charyzmatu, jaki Bóg  wyznaczył  każdemu z nas i naszej wspólnocie. Mamy różne doświadczenia, różne pochodzenie i wiek, ale łączy nas miłośc do Chrystusa i Jego Kościoła, która przynagla nas do działania.

Nasz cel, to głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu w duchu Nowej Ewangelizacji. Rozpaleni Miłością Chrystusa, pełni zapału, chcemy głosić Chrystusa Zmartwychwstałego aż po krańce ziemii, gotowi pójść wszędzie tam, gdzie nas pośle, obejmując naszą posługą i modlitwą zwłaszcza naszą diecezję. Jesteśmy dumni z bycia chrześcijanami i pragniemy dawac świadectwo naszej wiary i Miłości, która "zwyciężyła świat" (por.J 16,33).

Zapraszamy na spotkania katedralnej wspólnoty Diecezjalnej SNE w I, III i IV wtorek, godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej) do katedry Płockiej.

I wtorek – Msza św. (godz. 19:00)

II wtorek miesiąca spotkanie w małych grupach (w domach)

III wtorek – Adoracja Najświętszego Sakramentu

IV wtorek – spotkanie modlitewne – uwielbienie z nauczaniem i świadectwami.


STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Srk

Prezes: mgr Witold WYBULT
Asystent kościelny: ks. dr Wojciech KUĆKO
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: (0-24) 264-35-44 (centrex 126)
e-mail:srkplock@o2.pl
www.srkplock.pl

SRK kształtuje katolickie postawy i zachowania wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Działa na rzecz ochrony życia i zdrowia. Prowadzi działalność krajoznawczą, jest organizacją wypoczynku oraz wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pomaga ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.  Zabiega o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno-wychowawczych. Zabiega o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dąży do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne. Stowarzyszenie
działa też na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, podejmuje przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspólpracuje w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu. Ma też na celu  upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej.  Inicjuje i aktywnie wspiera wszelkie formy aktywności społecznej. SRK promuje i organizuje wolontariat do realizacji celów statutowych.


RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI PŁOCKIEJRrn

Moderator diecezjalny: ks dr Cezary SIEMIŃSKI
par. pw. św. Jana Chrzciciela
Obryte 97  
07-215 Obryte 
tel.: 607-57-92-76
www.rrnplock.pl
 
Wicemoderator: ks. Sławomir KOWALSKI
par. p.w. Św. Rodziny
ul. Kard. Wyszyńskiego 2
06-500 Mława
tel.: (023) 655-34-56
e-mail: skowalski@plock.opoka.org.pl

Animator diecezjalny: Małgorzata i Mariusz LESZCZYŃSCY
ul. Żuromińska 42
06-500 Mława
tel.: (0-23) 654-48-81
e-mail: elbutmlawa@op.pl

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. W ramach aktualnej posługi apostolskiej Kościoła Ruch włącza się w papieski program nowej ewangelizacji. Członkowie Wspólnoty dążą do budzenia głodu świętości w swoich własnych środowiskach. Jednym z głównych celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Zmierza ona do formowania takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie szerokim kręgom współczesnego społeczeństwa.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii. Aktywność ta wiąże się z umacnianiem życia religijnego małżonków, organizowaniu pomocy w wychowaniu dzieci, tworzeniu oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem, stwarzaniu warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców oraz upowszechniania doktryny Kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.


DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI PŁOCKIEJDomowyk

Moderator diecezjalny: ks. kan. mgr Sławomir STEFAŃSKI 
Para diecezjalna: Iwona i Marcin MOROZOWIE 
tel.: (0-54) 280-47-57
e-mail: para.diecezjalna.plock@wp.pl 

www.dkplock.pl

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, mówiąc o sakramencie małżeństwa, zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu, wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. ,,W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych".

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą "odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego." (Anna i Jacek Nowakowie)


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE ,,CIVITAS CHRISTIANA"Logo _podgladowe

Oddział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/24
Asystent kościelny:
Przewodnicząca Rady Oddziału: Teresa ZMUDCZYŃSKA  

Oddział w Płocku
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
Asystent kościelny: ks. prał. Wiesław GUTOWSKI
Przewodnicząca Rady Oddziału: Agnieszka GOŚCIENIECKA, tel.: 783-981-861


Oddział w Rypinie
87-500 Rypin, ul. 21 stycznia 34 a
Asystent kościelny:
Przewodnicząca Rady Oddziału: Zenobia ROGOWSKA, tel.: 783-981-824

http://civitaschristiana.pl/

Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją współkształtującą krajową rzeczywistość i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stanowi integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce.

,,Civitas Christiana" podejmuje problematykę rodziny i wychowania, stoi na straży obrony prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Porusza sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej.

Realizując swój program, służy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje różne formy aktywności obywatelskiej, urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYMI I ICH RODZINOM ,,FILADELFIA"Filadelfia

Prezes: Wanda ŚNIEGOCKA
Asystent kościelny: ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI
ul. Rynek 39
09-210 Drobin
tel.: (0-24) 260-13-72
e-mail: wandas_filadelfia@plock.opoka.org.pl

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Trzeźwości Diecezji Płockiej. Nazwa "FILADELFIA" pochodzi z języka greckiego, Adelfos znaczy brat, filia oznacza miłość. Nazwa stowarzyszenia w języku polskim brzmi: miłość braterska. Jest to wspólnota ludzi, którzy realizują miłość braterską wobec siebie i obdarzają tą miłością osoby uzależnione i ich rodziny. Stowarzyszenie jest publiczną osobą prawną i w swojej działalności kieruje się przepisami prawa kanonicznego i cywilnego o stowarzyszeniach. Erygował je biskup płocki 24 maja 1995 r.

Cele Stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-formacyjnych, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz wczasów dla rodzin. ,,FILADELFIA" współdziała z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy, podejmuje i wspiera wszelkie inicjatywy służące szerzeniu trzeźwości, prowadzi ścisłą współpracę z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków.


ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI PŁOCKIEJ

www.odnowadiecplocka.pl

Świecki Koordynator Odnowy w Diecezji: Andrzej GŁUCHOWSKI
Duchowny Koordynator Odnowy w Diecezji: ks. mgr Adam BRZEZIŃSKI

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna)  zachęca do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zachęca do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego. Popiera przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się wśród świeckich, zakonników i księży. Ich poprawne zrozumienie i używanie, zharmonizowane z innymi elementami Kościoła, jest źródłem mocy chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełni ich misji. Odnowa popiera dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Szczególną aprobatą darzy udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, do których każdy jest powołany. Poza tym pielęgnuje stały wzrost świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻYKsm

Asystent Diecezjalny: Ks. mgr Michał FORDUBIŃSKI 
Prezes: Małgorzata ROMAN

Oddział KSM przy parafii św. Rocha w Przewodowie Lipniki Stare 2

06-100 Pułtusk tel.: 663288592

www.ksm.plock.iap.pl

e-mail: piotrlaszczych.ksm@gmail.com

Biuro:
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Płockiej
ul. Górna 1a (MCEW Studnia)
09-400 Płock
Dyżur we wtorek godz. 10.00-14.00

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z zawołaniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”

15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił jak ważna jest rola KSM słowami: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.


RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIERuch Swiatlo -zycie

Moderator diecezjalny: ks. mgr Marcin Kędzia 

tel. 600 698 299

http://plockaoaza.pl

plockaoaza@gmail.com

Ruch Światło-Życie powstał z inspiracji Ducha Świętego i z realizacji odnowy Kościoła w myśl II Soboru Watykańskiego. Obejmuje ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów: małżeństwa, osoby samotne, kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów itd. Małżeństwa należące do Ruchu zasadniczo tworzą w jego ramach kręgi Domowego Kościoła.

Ruch Światło-Życie za cel stawia sobie kształtowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Zadania te wyraża w podstawowych sformułowaniach: Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Swój cel Ruch Światło-Życie osiąga przez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deutero-katechumetat) i dalej we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i w świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu na wszystkich poziomach formacji.


WOJSKO GEDEONAWg

ks. mgr Bogdan PAWŁOWSKI
tel.: 500-190-230

www.wojskogedeona.pl

e-mail: okomendant@wojskogedeona.pl

Wojsko Gedeona wyrosło w diecezji płockiej z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do Ojczyzny i Kościoła, walki duchowej, potrzeby chwili i prowadzenia Bożego. Sama nazwa i idea W.G. zaczerpnięta jest z Księgi Sdz 7:1-25. Dwa miecze Ducha w naszym logo /miecz miłości i prawdy/, przeszywające Wschodzące Słońce, jako symbol osoby Jezusa /Łk 1:78-79/, ukazują nam potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia.

Młody człowiek, zagubiony w świecie rozmytych wartości i braku poczucia sensu tego co robi, jednocześnie szuka ,,podwójnych ramion ojca i matki", pełnych dobroci, ale i jasnych wymagań. Owych 300 żołnierzy z Ksiegi Sędziów staje się symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów mniejszości, a całą ufność pokładających w Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań W.G. to: ,,Jezu ufam Tobie". 


HARCERZE

Diecezjalny duszpasterz harcerzy i harcerek: ks. mgr Mariusz Majczak 
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
09 400 Płock
tel.: (0-24) 262-34-32
e-mai: rypsin@poczta.onet.pl


KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU 

Prezydium Zarządu Klubu: Prezes dr Halina ŚWISTAK, Wiceprezes Jolanta Bielska, sekretarz Maria Prędka-Wojtaszek, skarbnik Danuta Gąsiorowska. 

Asystent kościelny Klubu: ks. dr Grzegorz KACZOROWSKI

Waleria GORDIENKO

tel.: 503 075 954

e-mail: volverina64@gmail.com

Strona internetowa Klubu: http://www.kikplock.dbv.pl

Strona internetowa promująca kulturę chrześcijańską: http://dnikulturyplock.jimdo.com/

e-mail: kikplock@gmail.com

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku to społeczna organizacja obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, zawiązaną na czas nieograniczony w roku 1987. Posiada osobowość prawną i kościelną. KIK w Płocku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

KIK jest Stowarzyszeniem skupiającym osoby, które pragną w sposób świadomy przeżywać swoje powołanie katolików świeckich.

Ma na celu działalność edukacyjną, kulturalną i formacyjną zmierzająca do kształtowania dojrzałego intelektualnie i moralnie człowieka, przygotowanego do pełnienia w sposób odpowiedzialny zadań wynikających z odpowiednich ról w życiu rodziny, społeczności lokalnej, państwa, Kościoła i społeczności międzynarodowej. Pracuje w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej, np. organizacji i koordynacji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Klub Intreligencji Katolickiej podejmuje ponadto inicjatywy na rzecz wspierania rodziny w wymiarze materialnym, moralnym i duchowym oraz działania edukacyjne służące upowszechnianiu wiedzy o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej oraz poczucia przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Stowarzyszenie wspiera lokalne instytucje oświatowe i wychowawcze poprzez upowszechnianie wśród dorosłych i młodzieży osiągnięć nauki i kultury. KIK pamięta o akcjach charytatywnych skierowanych do osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Promuje i organizuje wolontariat.

Klub swoje cele realizuje poprzez spotkania modlitewne (Msza święta w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Zamyślenia nad pontyfikatem bł. Jana Pawła II, modlitwa różańcowa, Droga Krzyżowa, Nieszpory, koronki i wiele innych nabożeństw i spotkań modlitewnych w zależności od okresu roku liturgicznego, a także dni skupienia z nauką rekolekcyjną w okresach Adwentu i Wielkiego Postu, wyjazdy na nabożeństwa Majowe i Czerwcowe do parafii i kapliczek leśnych w naszej diecezji), comiesięczne pielgrzymki połączone z wyjazdami krajoznawczymi, wykłady oraz odczyty na tematy filozoficzne, religijne, historyczne, światopoglądowe i inne, wyjazdy do teatrów i muzeów w różnych miastach Polski, spotkania kulturalne, koncerty, pielęgnowanie więzi z ludźmi nauki i kultury, występy znanych artystów, pisarzy, czy też naukowców. Organizowane są też spotkania biblijne służące pogłębieniu zrozumienia Pisma Świętego oraz spotkania zespołu synodalnego i spotkania związane z Rokiem Wiary. KIK przygotowuje Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszej diecezji oraz współorganizuje Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bierze czynny udział w inicjatywach diecezjalnych, wydaje biuletyny i programy na kolejny miesiąc, a także plakaty i foldery informacyjne. Klub stworzył i prowadzi dwie strony internetowe: kikplock.dbv.pl oraz dnikulturyplock.jimdo.com.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA

Asystent kościelny: ks. kan., mgr Adam PRZERADZKI
ul. Kościuszki 5
09-402 Płock
tel.: (0-24) 364-98-84
fax: (0-24) 364-98-85


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA I EWANGELIZACJI ,,SERCE ZA SERCE"Serce

ul. Wyspiańskiego 8
06-500 Mława
tel.: 509 448 719
www.sercezaserce.org.pl
e-mail: sercezaserce@gazeta.pl

Prezes: Mirosława LEWANDOWSKA (od 2002 r.)
Asystent kościelny: ks. mgr Robert OPRAWA (od 2011 r.)
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (od 2005 r.)

Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce” przy parafii św. Stanisława BM w Mławie powstało w 2002 r. jako kontynuacja diakonii posługi osobom niepełnosprawnym Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”.

Nazwa Stowarzyszenia określa jego główne działania – miłosierdzie i ewangelizację oraz wskazuje cel tych działań – dawanie ,,serca za serce”. Tym, który pierwszy otworzył dla każdego z nas swoje Serce jest Jezus. Na dar Jezusa członkowie stowarzyszenia pragną odpowiedzieć bezinteresowną służbą potrzebującemu człowiekowi. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Patronką Stowarzyszenia jest bł. Matka Teresa z Kalkuty - jest ona wzorem pokornej i ofiarnej służby najbardziej potrzebującym.

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Organizuje także pomoc charytatywną dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju zajęcia: integracyjne, plastyczne, rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne; dni skupienia, m.in.: kurs ewangelizacyjny, cykl dot. sakramentów świętych, o modlitwie słowem Bożym i modlitwie różańcowej; pielgrzymki do sanktuariów Matki Bożej w: Częstochowie, Gietrzwałdzie, Licheniu, Niepokalanowie, Przasnyszu, do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz wycieczki do Torunia, Olsztyna, Trójmiasta, do skansenu w Sierpcu i Olsztynku, do Warszawy m.in.: Zamku Królewskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co miesiąc na wspólnej modlitwie, uczestniczą także w spotkaniach formacyjnych i mszach świętych połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.


WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW ,,SYCHAR"Sychar

Asystent kościelny: ks. mgr Andrzej JANICKI

http://sychar.org/

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw ,,SYCHAR" jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem - Bogiem w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo - Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem - trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.


WSPÓLNOTA  KRWI  CHRYSTUSA

Diecezjalny Duszpasterz Wspólnoty Krwi Chrystusa: ks. mgr Ryszard Błaszkowski

Animator diecezjalny -  Danuta Ilińska  Płock, ul.Otolińska 17/69

Tel. 796 613 879

e-mail: danutailinska@gmail.com

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu.  Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988r.

W Polsce WKC istnieje od 1981r, a w diecezji płockiej działa w 11 parafiach  od 1989r. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie RP działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS).

Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.

Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka.

Polem misji – głoszenia przesłania miłości Boga – jest własna parafia, rodzina, miejsce pracy.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości. Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc. Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani. Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną i czynienie dobra.

Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas: m. in. w więzieniu, szpitalu, hospicjum. Jako Wspólnota pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Św. Jana Pawła II, który powiedział: „ Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak i  my odkupionych Krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”. Dla nas Krew Chrystusa jest najmocniejszym wyrazem miłości Boga. Każdy z członków Wspólnoty czuje się malutkim „naczyńkiem krwionośnym”, które dostarcza krew do całego organizmu, szczególnie do miejsc chorych, zranionych fizycznie, duchowo i psychicznie.

Modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne  uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świętych Patronów – to,  co nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.

 Celem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest:

- osobista formacja członków

- ożywienie życia parafialnego

- apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa

- budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny

- działalność charytatywno – opiekuńcza

- wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

- ewangelizacja

- obrona życia ludzkiego

- walka o godność każdego człowieka

- promocja rodziny.

 Do Wspólnoty może należeć każdy. Nikt nie jest za stary ani za młody aby się nawrócić, by dać swój wkład, by ofiarować chociaż kropelkę własnego serca, razem z Krwią Chrystusa, dla przemiany i ratowania bliźnich naszego Kościoła.

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x