Instytucje

Diecezja jest częścią Ludu Bożego, powierzoną pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim prezbiterów, która trwając przy swoim pasterzu i zgro­madzona przez niego w Duchu Świętym przez głoszenie Ewangelii i sprawowa­nie Eucharystii, tworzy Kościół partykularny, w którym jest obecny i działa Kościół Chrystusowy. 

 

Diecezja jest także pod­stawową strukturą organizacji kościelnej, jednostką administracji kościelnej dla lepszego zarządzania i koordynowania duszpasterstwa.

Każda diecezja posiada swoją specyfikę i odrębny charakter. Ta odrębność diecezji opiera się przede wszystkim na odrębności władzy biskupiej, na spe­cyficznej religijności diecezjan, a także na posiadaniu charyzmatów. Znakiem jedności i szafarzem wartości nadprzyrodzonych w diecezji jest biskup, złączony ze Stolicą Apostolską.

KuriaDiecezjalna składa się z instytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diece­zją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej /KPK 469/.

Wspomagając biskupa w wypełnianiu jego misji, kuria działa zawsze w jego imieniu i bliskiej z nim łączności, dlatego kuria diecezjalna jest też nazywana kurią bi­skupią. Praca w kurii jest pełnieniem działalności duszpaster­skiej w służbie diecezji.

 

W skład Kurii Diecezjalnej Płockiej wchodzą między innymi następujące osoby i urzędy: wikariuszy generalnych, wikariusza sądowego, kanclerza, ekonoma diecezjalnego, notariusza, delegat biskupa płockiego ds. duchowieństwa, rzecznika prasowego diecezji.

Praca Kurii opiera się na następujących wydziałach: kancelarii kurii, wydziału ekonomicznego, wydziału duszpasterskiego, wydziału katechetycznego, wydziału budownictwa i sztuki sakralnej oraz Sądu Biskupiego.

Kurii podlegają inne instytucje diecezjalne np: Admi­nistracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej, Dom Księży Emerytów, Muzeum Diecezjalne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płocka Księgarnia Diecezjalna, Ośrodek Trzeźwości Die­cezji Płockiej i inne.

 

 

Przykłady zadań podejmowanych przez poszczególne Wydziały i osoby:

Wydział Duszpasterski zajmuje się m.in.: realizacją programu duszpasterskiego; planowaniem programu pracy pastoralnej w diecezji i kierowaniem jego realizacją; przygotowaniem i organizacją diecezjalnych i rejonowych spotkań, pielgrzymek, konferencji i wydarzeń duszpasterskich; wymianą informacji w zakresie duszpasterstwa; przygotowaniem materiałów duszpasterskich dla parafii itp.


Do zadań kancelarii Kurii należy m.in.: troska o redagowanie i wysyłanie oficjalnych dokumentów i pism urzędowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju akt jurysdykcyjnych, czyli dekretów, dyspens, zaświadczeń, zawiadomień, rozporządzeń i zezwoleń; udostępnianie akt uprawnionym osobom i instytucjom oraz wydawanie im autentycznych odpisów; prowadzenie rejestru pism urzędowych; opracowanie Okólnika; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji kurialnej itp.


Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej zajmuje się m.in.: przygotowywaniem dokumentacji do decyzji biskupa celem wydania zezwolenia na nowe budowle; zatwierdzaniem projektów nowych budowli sakralnych i projektów wystroju ich wnętrza; zatwierdzaniem projektów przebudowy kościołów i in­nych budynków kościelnych itp.


Kanclerz kurii kieruje kancelarią kurialną i jest odpowiedzialny za jej stan techniczno-organizacyjny.


Ekonom diecezjalny pod władzą biskupa administruje do­czesnymi dobrami. Z dochodów diecezjalnych pokrywa wydatki, które biskup lub wyznaczone przez niego osoby zgodnie z pra­wem poleciły dokonać. Sprawuje nadzór prawny i gospodarczy nad majątkiem kurii i wszelkim majątkiem ko­ścielnym w diecezji; sprawuje pieczę nad sprawami finansowo-gospodarczymi instytucjami diecezjalnymi etc.


Do Wydziału Katechetycznego należy m.in: troska i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowa­nie katechizacji szkolnej i parafialnej w diecezji; permanentna formacja i ustawiczne dokształcanie kate­chetów duchownych, zakonnych i świeckich na terenie diecezji; inicjowanie i organizowanie działań duszpastersko-katechetycznych z dziećmi i młodzieżą; systematyczne prowadzenie wizytacji katechetycznych we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach na terenie diecezji; współpraca z Rejonowymi Ośrodkami Metodycznymi istniejącymi na terenie diecezji; kontakt z Kuratoriami Oświaty oraz z Delegaturami Oświaty w powiatach na terenie diecezji; organizowanie, redagowanie i opracowywanie podręcz­ników oraz pomocy katechetycznych itp.


Wikariusz sądowy kieruje Sądem Biskupim. W swej pracy jest on wspomagany przez wikariuszy sądowych pomocniczych, notariusza oraz zespół sędziów diecezjalnych, a także promoto­ra sprawiedliwości i obrońcę węzła małżeńskiego.


Delegat biskupa ds. formacji duchowieństwa (ojciec duchowny kapłanów w diecezji) zajmuje się m.in.: formacją duchowieństwa diecezji; czuwa nad przebiegiem rekolekcji dla kapłanów i dni skupienia; koordynuje wykonywanie zadań przez ojców duchownych w dekanatach; sprawuje opiekę duchową nad kapłanami borykającymi się z problemami; realizuje pozostałe zadania zlecone przez biskupa itp.


Rzecznik Prasowy Diecezji Płockiej zajmuje się m.in.: udzielaniem informacji mediom; współpracuje ze środkami społecznego przekazu i udziela pomocy poszczególnym wydziałom w tym zakresie; udziela mediom akredytacji na obsługę uroczystości; organizuje konferencje prasowe; pełni inne zadania zlecone mu przez biskupa itp.

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x