List duszpasterski Biskupa Płockiego Piotra Libery

1. Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w minioną środę wielkopostną drogę pokuty, która daje sposobność do odnowy ducha wiary i umocnienia wierności Ewangelii. Z takim wewnętrznym nastawieniem chcemy zmierzać ku Wielkanocy i otwierać serca na wezwanie naszego Pana: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Rozpoczęty Wielki Post stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych wspólnot parafialnych, a szczególnie do Waszych domów rodzinnych. Pragnę podzielić się z Wami moją troską o małżeństwo i rodzinę. Dostrzegam bowiem, zapewne podobnie jak i Wy, że przemiany zachodzące w świecie, również w naszej Ojczyźnie, nie zawsze – niestety – oddziałują korzystnie na życie rodzinne. Budzi to niepokój i domaga się zdecydowanego przeciwdziałania ze strony Kościoła. Dali temu wyraz biskupi polscy, ogłaszając w ubiegłym roku obszerny dokument pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”.

Wspólnota Kościoła nie może być jedynie biernym obserwatorem tych zjawisk. Ewangelia rodziny i życia małżeńskiego pozostaje nadal aktualna i musi być głoszona z całą mocą i zapałem. Konieczne jest także podjęcie nowych, konkretnych działań. Dlatego zatroskany o przyszłość małżeństw i rodzin w naszej diecezji poleciłem przygotować specjalny dokument, który nosi tytuł, „Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej”. Chciałbym go Wam w tym liście, Drodzy Diecezjanie, przedstawić.

2. Dziś, w I Niedzielę Wielkiego Postu, liturgia słowa przybliża nam wymowny fragment Ewangelii, kiedy to „Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła" (Łk 4, 1). Stanowcza postawa Mesjasza, wobec każdej pokusy szatana, jest dla nas przykładem, zachętą i źródłem mocy do odważnego i zdecydowanego odrzucania wszelkiego zła w życiu zarówno osobistym, jak i społecznym.

Dobrze wiemy, że człowiek, prócz własnej pożądliwości i skłonności do złego, doświadcza również pokus ze strony szatana. Nieraz lekkomyślnie ulega zwodniczym jego podszeptom, a później doznaje gorzkiego rozczarowania. Dlatego podczas Wielkiego Postu mamy wyjść na «pustynię», by razem z Jezusem stawić czoło złemu duchowi i go pokonać. Możliwe to będzie przede wszystkim dzięki codziennej modlitwie, częściej przyjmowanym sakramentom, uważnemu wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i podejmowaniu uczynków pokutnych. Tak przeżywane dni Wielkiego Postu staną się terenem nie tylko duchowego zmagania, ale i czasem wewnętrznej przemiany, której źródłem będzie Boża Miłość rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego.

Duchowa walka, jak wiemy, trwa nade wszystko w sercu człowieka, ale obejmuje ona również inne obszary naszego życia. Jednym z nich jest rodzina i życie małżeńskie. „Znajdują się one obecnie – jak pisał Jan Paweł II – pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem” (List do rodzin, nr 23).

Możemy dziś zatem mówić o swoistym „kuszeniu” współczesnego człowieka polegającym na zakwestionowaniu tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny przez różne instytucje, organizacje międzynarodowe, partie polityczne czy media. Podważa się samą wartość małżeństwa i rodziny. Poddaje w wątpliwość jej zadania, proponując fałszywe alternatywy i domagając się uznania ich przez gremia ustawodawcze. W ten sposób niszczy się podstawową komórkę życia społecznego, zadaje głęboką ranę wielu osobom oraz wyrządza szkody, często niepowetowane.

3. Rodzina przeżywa też swoje wewnętrzne kryzysy: brak zgody między małżonkami, alkoholizm – należący do najczęstszych patologii życia rodzinnego w Polsce, społeczne przyzwolenie na rozwody i dramat przemocy w rodzinie. Jakże nie wspomnieć tu o matkach samotnie wychowujących dziecko, o narkomanii dotykającej ludzi młodych, o słabnących więziach rodzinnych wskutek wyjazdu za granicę za pracą. Problemem wielu rodzin jest niepokój związany z realnym brakiem zabezpieczeń finansowych, czy perspektywą utraty pracy.

Ten zły klimat panujący wokół rodziny oddziałuje szczególnie na ludzi młodych, którzy myślą o małżeństwie i życiu rodzinnym. Nie łatwo jest im z odwagą i nadzieją patrzeć na swoją przyszłość, marzyć o udanym życiu małżeńskim. Wielu młodych niejednokrotnie boi się małżeństwa, boi się wypowiedzieć słowa „przyrzekam miłość, wierność i uczciwość małżeńską”.

4. Stąd w naszych czasach, szczególnie ważną kwestią staje się odpowiednie przygotowanie ludzi młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Dlatego opracowana została na potrzeby naszej diecezji specjalna „Instrukcja”. Dokument ten zawiera szczegółowy program formacyjny, jaki od 1 marca będzie obowiązywał w naszym Kościele lokalnym.

Zasadniczą częścią Instrukcji są praktyczne wskazania dotyczące tzw. etapów przygotowawczych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Składa się na nie: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Należy je pojmować i realizować jako proces stopniowy i ciągły.

Pierwszy etap, nazywany przygotowaniem dalszym, rozpoczyna się w dzieciństwie i kontynuowany jest na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Polega na pomocy dziecku w prawidłowym dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. Zadanie to powinno być realizowane w rodzinie, szkole, poprzez katechizację i w grupach rówieśniczych.

Przygotowanie bliższe, etap drugi, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, ma pogłębić zdrową naukę o małżeństwie i rodzinie oraz wprowadzić w życie wspólnotowo-liturgiczne. Szczególnie ważna jest tu katechizacja w klasach maturalnych, która w naszej diecezji od wielu już lat przybrała formę szkolnego kursu przedmałżeńskiego.

O ile przygotowanie dalsze i bliższe jest wspólne dla innych diecezji, o tyle etap trzeci – przygotowanie bezpośrednie – jest poniekąd oryginalną, autorską propozycją naszego Kościoła lokalnego. Uwzględnia jego realia i specyfikę oraz współczesne zagrożenia wobec małżeństwa i rodziny.

Etap ten rozpoczyna się od momentu spotkania kandydatów do małżeństwa z duszpasterzem w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, a kończy się z chwilą zawarcia sakramentu małżeństwa. Realizowany on będzie w ramach tzw. „Spotkań dla Narzeczonych”. Specjalne katechezy przedślubne, prowadzone przez duchownych i świeckich, dotyczyć będą między innymi sakramentalności małżeństwa, budowania więzi małżeńskiej, analizy treści przysięgi małżeńskiej, odpowiedzialnego rodzicielstwa, oraz apostolstwa rodziny. W ramach przygotowania bezpośredniego przewidziane są również wizyty w Poradni Życia Rodzinnego.

Pierwszorzędnym celem zaproponowanych działań jest odkrycie piękna drogi małżeńskiej i rodzinnej, ukazanie wielkości powołania do miłości i służby życiu. Nade wszystko chodzi jednak o obudzenie, względnie ożywienie wiary wśród tych, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Zależy mi więc bardzo na odnowieniu wśród ludzi młodych religijnej świadomości, iż małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, który zanurza małżonków w Chrystusie, obdarowuje łaską na całe życie. Ta prawda uzdolni ich do właściwego rozpoznawania i reagowania na sprawy trudne.

5. Kochani Diecezjanie! Drodzy Księża! Proponowane rozwiązania zawarte w „Instrukcji o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej” zakorzenione są w Magisterium Kościoła i stanowią próbę przełożenia teoretycznych wskazań na praktykę życia duszpasterskiego w naszym Kościele lokalnym. Dlatego zostały one przedstawione i omówione z dekanalnymi duszpasterzami rodzin.

Proszę zatem, aby księża gorliwie podjęli trud wdrażania tych nowych wytycznych w życie swoich wspólnot parafialnych, jak również dekanatów i umiejętnie przekazywali je tym, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa.

Mam nadzieję, że podjęte kroki, będą realną pomocą dla naszych diecezjan, stanowiąc swoistą duszpasterską tarczę ochronną dla życia rodzinnego i małżeńskiego.

Drodzy Bracia i Siostry!

W progu Wielkiego Postu zapewniam o mojej stałej modlitwie i życzę, aby ten czas pokuty i pojednania przyniósł Wam łaskę powrotu do Bogu bogatego w miłosierdzie, który jest źródłem wszelkiego dobra. Będę prosił Go, aby dał Wam nowe serce i nowego ducha.

Polecam Was wstawiennictwu Świętej Rodziny z Nazaretu i udzielam z serca Pasterskiego Błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Płock, 11 lutego 2010 r.
We wspomnienie NMP z Lourdes

Wasz biskup Piotr

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x