OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

XXV Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej będzie organizowana przez diecezję łomżyńską pod hasłem Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła. Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane w następujących terminach:

- etap szkolny - 27 listopada 2014 r. (czwartek)

- etap diecezjalny – 5 marca 2015 r. (czwartek)

- etap ogólnopolski - 16 do 18 kwietnia 2015 r. w Łomży.

Celem tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej jest ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz zapoznanie uczniów z rolą i znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina.

 

Etap diecezjalny XXV Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się Liceum Ogólnokształcącym im. Marii-Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim (ul. Kopernika 6; 06-200 Maków Mazowiecki).

LITERATURA

 

ETAP SZKOLNY

Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)

1.  Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.

2.  Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.

3.  Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania grzechów): J 20,19-29.

4.  Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.

 

Magisterium Kościoła

1.   Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.

2.   Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html).

3.   Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-generale.html).

 

Opracowania historyczno-teologiczne

1.   Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red.
 E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376 – 433.

2.   Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania, 
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
 s. 448-455.

3.   Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych, 
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, 
s. 455-460.

4.   Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66 – 100; s. 101 – 114.

5.   Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.

 

ETAP DIECEZJALNY

Pismo Święte:

1.   Księga Jonasza: Jon 1-4

2.   Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.

3.   Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.

 

Magisterium Kościoła:

1.  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

2.  Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).

3.  Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19)http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

1.  Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań – Warszawa 1982, hasła: Choroba – uleczenie, Grzech, Namaszczenie.

2.  Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984, 
s. 76-88.

3.  Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, 
s. 147-158.

4.  Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 421-424.

5.  von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.

  

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Pismo Święte:

1.  Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.

2.  IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.

3.  Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.

 

Magisterium Kościoła:

1.  KPK, kan. 998-1007.

2.  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

3.  Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).

4.  Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do Polski,

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html

 5.  Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji środowej, 13 VII 1988.

6.   Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.

7.   Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.

  

Opracowania historyczno-teologiczne:

1.  Orzeszyna J., Pokuta – sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.

2.  Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.

3.  Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990, s. 134-161.

4.  Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.

5.  Rahner K., Sakramenty Kościoła – Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.

6.    Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.

7.   Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.

 
Szczegółówy regulamin dostąpny jest pod adresem: http://www.otk.pl/
Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x