Strzygi i Anioły

Jesień_08_190

I już  po Ingresie do parafii w Strzygach i po odpuście ku czci św. Rocha. Dziękuję za modlitwę, dobre słowa, życzenia i tak liczną obecność parafian, przedstawicieli władz, szkół, księży z dekanatu i spoza niego. Otrzymałem także życzenia drogą elektroniczną. Pragnę podzielić się jednymi z nich, gdyż są bardzo oryginalne i nawiązują do sceny z filmu Jana Jakuba Kolskiego „Jasminum”. Aby zrozumieć kontekst tych życzeń, trzeba obejrzeć koniecznie tę scenę filmową, która opowiada o spotkaniu ze św. Rochem.

„Z okazji ingresu życzę, żeby ksiądz proboszcz „Strzygi” przemieniał w „Anioły”. A tak po ludzku zdrowia, sił, wytrwałości, otwartości i jak Roch, mogą Ci srać na głowę, a Ty rób swoje zgodnie z wolą Bożą, amen. A Matka Boża Wniebowzięta, której jutro święto obchodzimy, niech wzrok Twój kieruje zawsze w dobrym kierunku i niech się Tobą opiekuje, amen.”

W kazaniu ingresowym mówiłem o naszych najważniejszych zadaniach w rodzinie parafialnej, które pragniemy zrealizować: przeżyć przygodę, stoczyć bitwę, uratować dobro, nie być draniem, nieść Jezusa. Kto był na Mszy, ten wie o co chodzi. I doszły kolejne zadania – życzenie: przemieniać Strzygi w Anioły oraz robić swoje zgodnie z wolą Bożą. Czy Anioły zwyciężą Strzygi?

YouTube Preview Image

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę