Niezłomny budowniczy wolności

"Znam takie miejsce na ziemi, gdzie zawsze chciałbym być...".

image001

Kilka miesięcy temu zadzwoniła do mnie nauczycielka Pani Aleksandra Aleksandra Budzińska i zapytała, czy słyszałem o znanych, ale zapomnianych (nieopisanych) bohaterach z czasów walk żołnierzy wyklętych (choć Pan Profesor Mirosław Krajewski woli nazwę żołnierze niezłomni). Słyszałem z opowieści ustnych i trochę z dokumentów historycznych, że po wojnie w naszych stronach działali partyzanci w Tajnym Związku Krwawej Ręki. Ksiądz Kanonik Tadeusz Kozłowski wielokrotnie wspominał swego ojca - Wacława i jak tzw. władza ludowa niszczyła i prześladowała go. Pomyślałem, że to dobry pomysł, aby opisać Jego życie z tych mrocznych dni naszej Ojczyzny. I tak powstała ciekawa praca gimnazjalistki Patrycji Rygielskiej na temat „Działalność konspiracyjna Wacława Kozłowskiego w ramach Tajnego Związku Krwawej Ręki”. Praca jest dobrze osadzona w dokumentach historycznych (pochodzących z IPN), poparta ciepłymi wspomnieniami dwóch Bliźniaków: Tadeusza i Kazimierza. Warto wydobywać z cienia historii życiorysy ludzi i przypominać tych, którzy budowali wolność naszej małej Ojczyzny: Kamionki, Dulska, Brodnicy czy Rypina. Zachęcam do lektury:

„W powojennej Polsce, nazywanej często Polską Ludową, a tego okresu historycznego dotyczy moja praca, przekonywano młodych ludzi, że zachodzące wówczas przemiany (zarówno te polityczne, jak i gospodarcze) mają charakter historycznie prawidłowy, nieodwracalny, zaś jedyna słuszna polityka, to tzw. polityka komunistów. W szkołach wymuszano posłuszeństwo dzieci, a nauczyciel był niemal dyktatorem, którego zadaniem było upolitycznianie młodzieży. Myślę, że takie postawy nauczycieli oraz wiedza, którą wówczas wpajano młodym ludziom nie dość, że była kłamstwem, to często przyczyniała się do złych decyzji, które później podejmowali. Bohater mojej pracy okazał się dość oporny wobec systemu. Niestety cena, jaką zapłacił za swoją postawę, była wysoka i niesprawiedliwa. Niech formą rekompensaty za jego cierpienia będzie pamięć, przypieczętowana niniejszą pracą, bo z czegóż się składa historya narodu – jeżeli nie z drobnych rysów pojedynczych życiorysów przodków naszych ?” (fragment wstępu).

Całość pracy >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę