Czy Prawdę można zabić?

Pielgrzymka do W-wy 068

 

To już 31 lat minęło od pamiętnego, smutnego, jesiennego wieczoru, gdy oprawcy na rozkaz komunistycznych władz zamordowali księdza Jerzego (dzisiaj cieszą się wolnością i przywilejami; często uważa się ich za patriotów!). Był rok 1984. Miałem wtedy 17 lat, uczyłem się w kl. II LO. Zapanował wśród nas niewyobrażalny ból, bezradność, beznadzieja, bo wydawało się nam, że PRAWDA została zabita.

Po tylu latach zastanawiam się nad tym, co ksiądz Jerzy może powiedzieć  dzisiejszej młodzieży?

Pielgrzymka do W-wy 195


Warto przypomnieć kilka Jego myśli, które szczególnie dzisiaj są ważne i aktualne:

– „Prawda jest niezmienna. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą.”

–  „Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.”

W rocznicę śmierci  Błogosławionego Męczennika, bp Michał Janocha porównywał działalność i naukę głoszoną przez ks. Jerzego w PRL z obecną sytuacją w naszym kraju. Pytał: „uczyłeś nas jak żyć prawdą w świecie prymitywnego kłamstwa. A jak żyć w świecie sprymityzowanej prawdy? Jak żyć w świecie kłamstwa bardziej wyrafinowanego, które miesza się z półprawdą, a nawet z samą prawdą? Czy umiemy je rozdzielać? Uczyłeś, że prawda jest prawdą, a kłamstwo – kłamstwem. Co byś nam powiedział dziś, gdy mainstreamowa kultura zaciera różnice między tym co wysokie, a tym co niskie, pomiędzy wzniosłością a nikczemnością, prawdą a kłamstwem, pięknem a brzydotą, dobrem a złem, a w rzeczywistości oddziela stworzenie od Stwórcy.

 
Pielgrzymka do W-wy 133

Ale niestety i dzisiaj są tacy, którym prawda przeszkadza i jak za dawnych lat pragną ingerować w to, co się mówi na kazaniu, poddawać pod wątpliwość treści, których się nie słyszało, mieć pretensje, że ktoś nie wstydzi się swojej wiary, żądać usunięcia słów prawdy ze strony internetowej. Czyżby cenzura powróciła? Błogosławiony Męczenniku módl się za nami!

Polecam ciekawy artykuł o Kapłanie osaczonym, oraz fragmenty homilii ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę