Z dziejów Święta Podwyższenia Krzyża

Najważniejszym dniem uczczenia i rozważania tajemnicy krzyża Chrystusa Pana jest dla chrześcijan Wielki Piątek. Ale od wieków ich pobożność na Zachodzie i na Wschodzie w wieloraki sposób zaznaczała swój kult wobec drzewa, na którym Chrystus zgładził grzech i zwyciężył śmierć.

Najważniejszym dniem uczczenia i rozważania tajemnicy krzyża Chrystusa Pana jest dla chrześcijan Wielki Piątek. Ale od wieków ich pobożność na Zachodzie i na Wschodzie w wieloraki sposób zaznaczała swój kult wobec drzewa, na którym Chrystus zgładził grzech i zwyciężył śmierć.

Wszystko rozpoczęło się w Jerozolimie od odnalezienia krzyża Chrystusa (dla jednych bardziej, dla innych mniej) udokumentowanym dniu 13 września 330 roku. W tym miejscu wzniesiono dwa kościoły, poświęcone jeden śmierci, a drugi zmartwychwstaniu Pana: bazylikę Martyrium i rotundę Anastasis. Ich dedykacja miała miejsce 13 września 335 roku. Następnego dnia (14 IX) ukazano Drzewo Krzyża dla uczczenia przez wiernych. Ten fakt powtarzamy każdego roku.

Święto właściwe dla Jerozolimy nie szybko przyjęto na Zachodzie. Pierwszy raz pojawiło się ono w Rzymie jako święto Odnalezienia Krzyża (Inventio Crucis), w kalendarzu z początków VI wieku pod datą 3 maja i pozostało pod nią aż do 1960 r. W połowie VII wieku święto Podwyższenia Krzyża obchodzono w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Wystawiano wówczas wiernym do adoracji część relikwii Krzyża Świętego. Papież Sergiusz (687-701), Syryjczyk z pochodzenia, który wprowadził w Rzymie liczne święta maryjne znane na Wschodzie, przeniósł relikwie Krzyża Świętego z Watykanu do Bazyliki św. Jana na Lateranie, czyli do swojego kościoła katedralnego. Od tego czasu wierni adorowali i całowali relikwie Krzyża na Lateranie w dniu 14 września. Było obchodzone bardziej uroczyście niż 3 maja. Ostatecznie zniesiono je jako dublet w 1960 roku. Na Zachodzie święto rozpowszechniało  się począwszy od VIII wieku pod nazwą Podwyższenia Krzyża Świętego.

Aktualne teksty mszalne uwielbią krzyż Chrystusa, ponieważ na nim wybawił On ludzkość z grzechu i śmierci wiecznej. W Chrystusie „jest zbawienie i uświęcenie nasze”. Ewangelia (J 3,13-17) i czytanie (Lb 21,4-9) podkreślają wywyższenie krzyża zapowiedziane w obrazie miedzianego węża. Przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża Chrystus obdarzył nas nowym życiem. Taka jest nasza wiara. Spoglądajmy z nią na krzyż.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę