Wierzę w świętych obcowanie

Uroczystość Wszystkich Świętych jest okazją do spojrzenia na tajemnicę „świętych obcowania” i przypomnienia słów ciągle niedoczytanego, a może już i zapomnianego dokumentu II Soboru Watykańskiego jakim jest Konstytucja o Liturgii: „Kościół rozmieścił (...) w ciągu roku wspomnienia męczenników oraz innych świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest okazją do spojrzenia na tajemnicę „świętych obcowania” i przypomnienia słów ciągle niedoczytanego, a może już i zapomnianego dokumentu II Soboru Watykańskiego jakim jest Konstytucja o Liturgii: „Kościół rozmieścił (...) w ciągu roku wspomnienia męczenników oraz innych świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami. W dniu ich narodzin dla nieba Kościół głosi misterium paschalne w świętych, którzy z Chrystusem współcierpieli i z Nim zostali współuwielbieni, przedstawia ich wiernym jako przykład, pociągający wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa” (a. 104).

Czcić świętych, to celebrować Paschę Jezusa Chrystusa, który przeniknął życie wierzących i przyniósł im owoce świętości na chwałę Boga. W Ciele Chrystusa nie można bowiem oddzielać Głowy od członków; świętość członków odnosi się do Głowy i jest z nią związana. Cześć oddawana świętym staje się więc kultem skierowanym do Chrystusa, który żyje w swym Ciele i rozlewa w nim bogactwa łaski.

Życie świętych jest obrazem wielorakich form świętości wzywających do wielbienia Chrystusa w naszym życiu. Tych form szukamy często w życiu i pismach Świętych. Oni są dla nas świadkami uczącymi patrzenia, słuchania, a także rozważania Ewangelii i stosowania jej w konkretach naszego życia. Chrystus zbudował między nimi a nami duchową solidarność: „świętych obcowanie”. Miłość, jaką mamy jedni do drugich, kieruje nas w modlitwie do wspominania naszych zbawionych sióstr i braci. Udział wszystkich wyznawców w zbawczym dziele Chrystusa łączy nas i czyni odpowiedzialnymi za świętość w świecie. W świętych obcowaniu wstawiamy się jedni za drugimi, modlimy się w intencji naszych zmarłych, aby dopełniało się we wszystkich przybliżenie do świętości Boga. Święci nie potrzebują naszego wsparcia. To oni z miłości jaka płynie na nich od Boga, wstawiają się za nami. Jeśli sami nie potrafimy zrozumieć jak funkcjonuje łączność żywych i zbawionych, zaufajmy, że dzieje się ono dzięki miłosierdziu Boga: „W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć niewiędnący wieniec chwały”( 1 pref. o Świętych).

W dniu chrztu otrzymaliśmy imię jednego z nich. Tak jak każde z ich imion różnią się od siebie, tak też każdy z nich był niepowtarzalną osobowością. Inne też były koleje życia i dzieła, których dokonywali. Jedno wszakże ich łączyło:  miłość Chrystusa. Ona była źródłem ich czynów i naznaczała życie.        Przyjmując imię świętego patrona jesteśmy wezwani do pójścia za nim w łączeniu własnego życia z Tym, z kim oni byli złączeni. Powinniśmy znać naszych patronów.

W obrazie Fra Angelica przedstawiającym sąd ostateczny jest fragment ukazujący długi szereg zbawionych, błogosławionych, szczęśliwych, którzy idą w kierunku Chrystusa oczekującego ich u bram królestwa. Wyobraźmy sobie, że nasi patronowie wskazują nam tę drogę. Zapraszają do życia błogosławieństwami, które słyszymy w Ewangelii czytanej w dniu Wszystkich Świętych. Przecież już jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, a w pełni okaże się że nimi jesteśmy w dniu przejścia z ziemi do nieba. Wiele dróg prowadzi do świętości i wiele jest form życia błogosławieństwami. Niech każdy z nas znajdzie swoją własną. Żyjmy pragnieniem i nadzieją, trwając w łączności ze Świętymi, że podobnie jak oni usłyszymy z ust Chrystusa: „Błogosławiony/a jesteś”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę