Śmiercionośna woda ratuje życie

Opowieści Starego Testamentu o wodzie lokują się między upadkiem i ratunkiem, między śmiercią i życiem. I w każdym wypadku człowiek jest ratowany ze śmiertelnego niebezpieczeństwa. Życie jest bowiem silniejsze od śmierci.

Opowieści Starego Testamentu o wodzie lokują się między upadkiem i ratunkiem, między śmiercią i życiem. I w każdym wypadku człowiek jest ratowany ze śmiertelnego niebezpieczeństwa. Życie jest bowiem silniejsze od śmierci.

Te liczne opowieści mają związek z wodą. Spójrzmy najpierw na zadziwiającą historię potopu. Ludzie stoją wobec śmierci, ponieważ odeszli od Boga dającego im życie i ratującego je. Muszą zatem ponieść śmierć, gdy nadejdzie potop. Oczywiście jest to wielka kara, ale autor pragnie jasno powiedzieć, że ten, kto siebie postawił w sytuacji odwrócenia się od Boga, sam stanął po stronie śmierci niszczącej życie; sprawiedliwy zaś stoi po stronie życia.

Dlatego z potopu wyratowany jest Noe z rodziną: ludzie sprawiedliwi, którzy nigdy od Boga nie odeszli. Potop ich nie unicestwił. Okręt, „Arka” wciąż na nowo budził ludzką wyobraźnię: czy było w niej dość miejsca dla wszystkich stworzeń, które Bóg chciał uratować? W jaki sposób mogli ludzie i zwierzęta razem tam przebywać? Czy zwierzęta, które zostały uratowane były sprawiedliwe, podczas gdy inne wyginęły? A co z rybami, czy były one jedynymi, dla których potop był błogosławieństwem, a nie zatraceniem? Czy dlatego ryba odgrywała i nadal odgrywa tak znaczącą rolę w ikonografii chrześcijańskiej? Noe został uratowany, ponieważ potop oddalenia się od Boga nie porwał go.

Jest jeszcze ktoś, komu wiedzie się podobnie; także pływa w maleńkim okręciku, który wcale nie jest podobny do Arki Noego, ale płynie także na wielkiej wodzie, z której jest  uratowany: Mojżesz! On jest przez Boga ocalony, aby przynieść ratunek ludowi, który Bóg upodobał sobie. Mojżesz jest przykładem, że Bóg wybiera ludzi, po to, by nieśli współbraciom ratunek. Mojżesz oswobodzi swój lud i stanie się to też przez wodę.

 Czy zatem woda w zatoce trzcinowej, przez którą przechodził lud jest zagrożeniem dla uciekających, czy jest drogą, która prowadzi do wolności? W każdym razie będzie ona zniszczeniem prześladowców, dla uwolnionych zaś – błogosławieństwem. I Mojżesz, który z wody i przez wodę został ocalony, prowadzi naród wybrany do wolności.

 Jest też w Księdze proroka Jonasza opowiadanie o ratunku przez wodę. Gdy jest wrzucony do morza woda ukazuje mu się jak grób, jak śmierć. Lecz z tej wody zostaje wyratowany. Po trzech dniach i nocach zostaje wyrzucony z wnętrzności wielkiej ryby  i niesie ratunek ludziom w Niniwie przepowiadając słowo skierowane do nich przez Boga. Z grobu śmierci tryska wolność nowego życia. Woda jest dla niego najpierw nieszczęściem, następnie zaś ratunkiem i szczęściem.

Nic dziwnego, że pierwsi chrześcijanie w opowiadaniach o wodzie widzieli zapowiedź ratunku przez wodę: chrzest! Chrześcijanie przez chrzest zanurzeni są w śmierci Jezusa. Chrzest dokonywał się przez zanurzenie, co symbolizowało śmierć. Byli jednak wynurzani z wody, by móc żyć jako uratowani, wolni ludzie. Woda była dla nich, podobnie jak dla Jonasza i Mojżesza, najpierw zejściem do grobu, następnie wyzwoleniem niosącym życie.

Wszystkie opowiadania o wodzie: od arki Noego, aż do chrztu, są dziejami zbawienia, ratunku oraz nowego życia. Ukazują, że śmierć symbolizowana przez zanurzenie w wodzie, jest zwyciężona przez życie, bo woda niosąca śmierć stała się wodą niosącą życie. Jest ono silniejsze od śmierci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę