Refleksje w Roku Miłosierdzia (8)

„O krwi i wodo...”. Refleksja nad otwartym bokiem Chrystusa

W Jezusie Chrystusie Bóg spełnia to, co obiecał. Odwieczny Syn Ojca „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2,17). Patrząc bliżej można by powiedzieć, że miłosierdzie jest radykalnie związane z ciałem. Widać to bardzo wyraźnie, gdy żołnierz po śmierci Jezusa na krzyżu, „włócznią przebił (...) bok i natychmiast wypłynęły krew i woda” (J 19,34).

„O krwi i wodo...”. Refleksja nad otwartym bokiem Chrystusa
W Jezusie Chrystusie Bóg spełnia to, co obiecał. Odwieczny Syn Ojca  „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2,17). Patrząc bliżej można by powiedzieć, że miłosierdzie  jest radykalnie związane z ciałem. Widać to bardzo wyraźnie, gdy żołnierz po śmierci Jezusa na krzyżu, „włócznią przebił (...) bok i natychmiast wypłynęły krew i woda” (J 19,34). Tradycja Kościoła zachęca do rozważania tego misterium. Wówczas, jak pisze św. Jan Chryzostom: „Z przebitego boku wypłynęła krew i woda”. Nie chcę, abyś, słuchaczu przechodził obojętnie wobec tak wielkich tajemnic, zostaje jeszcze bowiem inny i tajemny sens. Powiedziałem już, że woda i krew są obrazem chrztu i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój początek Kościół „przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym”, to znaczy przez chrzest i Eucharystię, które wywodzą się z boku Zbawiciela. Kościół więc powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku Adama wyszła jego małżonka Ewa” (Katecheza chrzcielna. LG II, s. 367).

Pozwalając dosięgnąć swego cielesnego serca, Jezus ukazał, że w Nim Bóg zwraca się do ludzi, aby oni mogli zwrócić się do Niego. Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka, ponieważ w Jezusie Chrystusie nigdy nie może odwrócić się od naszego człowieczeństwa, mimo całego naszego zagubienia i naszych upadków. Do tego stopnia jest związany z ludźmi człowieczeństwem Chrystusa.

Liturgia Roku Świętego, celebracje tego Jubileuszu, głoszą otwarcie drzwi udostępniających dotarcie do źródła Bożego miłosierdzia. Jest to przypomnienie faktu, że włócznia żołnierza otworzyła bok i serce Chrystusa na krzyżu i nawiązanie do proroctwa Ezechiela: „Następnie zaprowadził mnie  z powrotem do przedsionka świątyni, a oto wypływała woda z przedsionka świątyni w kierunku wschodnim (...) a woda  płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza (...) Wszystkie też istoty żyjące ... dokądkolwiek potok wpłynie pozostaną przy życiu” (Ez 47,1-9).

Refleksja nad otwartym bokiem Chrystusa i przebitym sercem, uwidocznionym także w obrazie Jezusa Miłosiernego, pomaga dostrzec zupełnie darmowy charakter daru miłosierdzia i odwieczną miłość Ojca. Objawiła się ona już w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa i w objawieniach danych św. Faustynie. Z tego Serca przeszytego włócznią wypłynęła krew i woda.

„O Krwi i wodo, która wypłynęłaś z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!” 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę