Refleksje w Roku Miłosierdzia (7)

Miłosierdzie, czyli serce Ojca Miłosierdzie jest istotą Boga, sercem Ojca, Jego łaskawością wobec ludzi i świata, Jego najgłębszym przymiotem i synonimem Jego sprawiedliwości.

Miłosierdzie, czyli serce Ojca

Miłosierdzie jest istotą Boga, sercem Ojca, Jego łaskawością wobec ludzi i świata, Jego najgłębszym przymiotem i synonimem Jego sprawiedliwości.

Podczas trwania Roku Miłosierdzia odkrywamy coraz bardziej treść zawartą w tym słowie, lepiej rozumiemy treść słów „Bóg bogaty w miłosierdzie” od których rozpoczyna się encyklika św. Jana Pawła II. Ten przymiot Boga  zwraca też naszą  uwagę na konieczność przemiany dotychczasowego stylu życia i postępowania.

Słowo „miłosierdzie” w ciągu wieków przykryła warstwa uproszczeń. Wypowiadając je najczęściej myśli się o postawie tych, którzy mają wiele lub wszystko wobec tych, którzy mają pustą miskę lub o ojcu, który pozwala dziecku na wszystko, byle tylko uniknąć poważnej z nim rozmowy.

Łacińskie słowo „miser” znaczy biedny, nieszczęśliwy, godzien opłakania a „cor” - serce. „Miseri-cor” oznacza serce zwrócone ku biednemu zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Stad „misericordia” znaczy współczucie, litość, miłosierdzie, które charakteryzuje się sercem otwartym na tych, którzy także potrzebują naszego przebaczenia. „Nie odmawiajmy innym tego, czego sami tak bardzo potrzebujemy”, nauczał św. Klemens Rzymski, papież. Miłosierdzie jest także współodczuwaniem we wszelkich formach bólu, jest też cierpliwym towarzyszeniem w długim procesie przemiany w kierunku dobra. Serce wyczulone na biedę bliźniego, nie kieruje się jedynie uczuciem i emocją. Chodzi o serce, które jest zarazem złączone z decyzją woli, a ta wyraża się w działaniu i pragnieniu zapobieżenia biedzie (duchowej czy materialnej), która dotknęła bliźniego.

Miłosierdzie jest istotą Boga. Jego serce jest zawsze otwarte na ludzi i świat, który stworzył. Miłosierdzie oznacza, że Bóg przychodzi, aby wyzwolić i zbawić konkretnego, zagubionego lub zdruzgotanego nieszczęściem człowieka. Wyzwolić, zbawić, tzn. odnaleźć, przygarnąć, starać się kogoś zwrócić społeczności, tej „owczarni”, do której Jezus wnosi na ramionach zagubioną owcę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę