Refleksje w Roku Miłosierdzia (6)

Gdy w Jezusie uznaję Boga... W przeżywanym Roku Miłosierdzia, spójrzmy na siebie w świetle myśli poszukującego Boga śp. prof. Leszka Kołakowskiego: „To w Jezusie znajduję Boga, nie dlatego, że akceptuję takie, czy inne twierdzenie (...) które wypowiedział, ale dlatego, że decyduję się pójść za Jego wezwaniem. Przez tę decyzję nabieram zaufania do Boga i mogę już nie bać się przyszłości, ponieważ (...) jej sens wyznacza rzeczywista obecność Jezusa i jest to, z konieczności, sens zgodny z „boska dobrocią”. Nabieram zaufania do Boga, gdyż poszedłem za wezwaniem Jezusa.

Gdy w Jezusie uznaję Boga...

W przeżywanym Roku Miłosierdzia, spójrzmy na siebie w świetle myśli poszukującego Boga śp. prof. Leszka Kołakowskiego: „To w Jezusie znajduję Boga, nie dlatego, że akceptuję takie, czy inne twierdzenie (...) które wypowiedział, ale dlatego, że decyduję się pójść za Jego wezwaniem. Przez tę decyzję nabieram zaufania do Boga i mogę już nie bać się przyszłości, ponieważ (...) jej sens wyznacza rzeczywista obecność Jezusa i jest to, z konieczności, sens zgodny z „boska dobrocią”. Nabieram zaufania do Boga, gdyż poszedłem za wezwaniem Jezusa.

Te słowa istotnie współbrzmią ze słowami Psalmu 103: „Błogosław, duszo moja Pana (...) On odpuszcza wszystkie twoje winy/i leczy wszystkie choroby. Nie postępuje z nami według naszych grzechów/ani według win naszych nam nie odpłaca (...) Wie On z czegośmy powstali/pamięta, że jesteśmy prochem”. Wystarczy pójść za Jezusem, by nie bać się przyszłości. Tego uczy Ewangelia rozumiana jako przekaz dobrej, wyzwalającej nowiny i jako słowo nadziej, które zawieść nie może. Takiego Boga objawił ludziom Jezus Chrystus. Zawierzenia do Bogu uczy też Koronka do Miłosierdzia Bożego, o której śp. ks. prof. Józef Tischner tak pisze w swoich „Drogach i bezdrożach miłosierdzia”: „Są w tej modlitwie sformułowania wstrząsające. Modlący się mówi do Boga – Ojca: „Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Co to znaczy? Znaczy to, że człowiek wkracza w wewnętrzne życie Trójcy Świętej, by podsunąć przed oczy Boga widok ukrzyżowanego Syna. Mówi: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Dlaczego dla nas? Ponieważ cierpiał i umarł za nas i cały stworzony  świat. Więc popatrz Boże na nas przez Niego”. Ukazując Ojcu umęczone ciało Chrystusa niejako kryjemy się za nim i mówimy „nie patrz na grzechy nasze”, nie patrz na mnie, patrz wyłącznie na Niego. Pragniemy, by widział jedynie ciało Jezusa i ze względu na nie był dla nas miłosierny.

Nie sposób prosić o miłosierdzie, a samemu nie być miłosiernym. „Bycie miłosiernym, to nie tylko jeden ze sposobów bycia, ale jedyny sposób bycia księdzem”, chrześcijaninem – mówił papież Franciszek w dniu 2 czerwca rb. podczas rekolekcji dla księży w bazylice św. Pawła za murami.

Ludzie słyszeli już wszystko od wszystkich możliwych kaznodziejów. Ale najważniejsze jest to: jeśli jesteś dobry, jeśli ja jestem dobry, to jest to najlepszy dowód, że Bóg w którego wierzymy jest dobry. Tak to wiara w Jezusa, Syna Bożego staje się najlepszym świadectwem Bożego miłosierdzia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę