Refleksje w Roku Miłosierdzia (4)

Serce Dobrego Pasterza

Każdego roku liturgicznego, podobnie jak w niedziele, zmieniają się czytania na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecny rok (C) przynosi czytania o Dobrym Pasterzu, klasyczny tekst biblijny, obrazujący troskę Pana o Naród Wybrany.

Serce Dobrego Pasterza

Każdego roku liturgicznego, podobnie jak w niedziele, zmieniają się czytania na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecny rok (C) przynosi czytania o Dobrym Pasterzu, klasyczny tekst biblijny, obrazujący troskę Pana o Naród Wybrany. Słowami proroka Ezechiela, wobec niestabilności przywódców (pasterzy) ludu, Bóg oznajmia, że sam będzie prowadził swój lud tak, jak dobry pasterz prowadzi trzodę. Psalm 22 jest odpowiedzią ludu na tę obietnicę zwracając uwagę na osobiste uwarunkowania każdej z jej członków, prowadzonych do pełni życia: „Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę  z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał”.  Paweł w Liście do Rzymian, jakby odchodząc od tego słownictwa, ukazuje w jaki sposób Bóg objawia nam swą miłość przez Jezusa Chrystusa, który jedna ludzkość z Najwyższym. Ewangelia jest podsumowaniem i scaleniem obu tekstów, przynosząc przypowieść o owcy, która się zagubiła, ale została odnaleziona. Słuchacz rozumie, że chodzi tu o misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Chrystus jest dobrym pasterzem, który prowadzi lud sobie powierzony i troszczy się o to, aby nikt powierzony Jego trosce nie utracił życia na wieki. Ostatnie słowa Ewangelii zachęcają do dzielenia radości z Bogiem, który szuka, znajduje i jedna ze sobą każdego z ludzi: „A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która zginęła”. Tajemnica miłosiernej miłości Boga: to On szuka mnie w swoim Synu i przez swojego Syna! Pasterzem moim jest Pan.

Każde czytania roku liturgicznego są źródłem do przepowiadania miłości miłosiernej Ojca, która w pełni okazała się w Jego Jednorodzonym Synu zmarłym i zmartwychwstałym  dla nas.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę