Refleksje w Roku Miłosierdzia (2)

Miłosierne spojrzenie Jezusa Jezus jest obrazem miłosierdzia Ojca” (pż Franciszek). Oto jedynie trzy przykłady wyjęte z Ewangelii: Jezus jest w drodze. Ktoś Go zapytuje i mówi, że nie tylko zna przykazania, lecz zachowuje je od swych wczesnych lat. W tym momencie, jak czytamy w Ewangelii „Jezus spojrzał nań z miłością”(

Miłosierne spojrzenie Jezusa

„Jezus jest obrazem miłosierdzia Ojca” (pż Franciszek).

Oto jedynie trzy przykłady wyjęte z Ewangelii: Jezus jest w drodze. Ktoś Go zapytuje i mówi, że nie tylko  zna przykazania, lecz zachowuje je od swych wczesnych lat. W tym momencie, jak czytamy w Ewangelii „Jezus spojrzał nań z miłością”( Mk 10,21). Podobnie stało się z kobietą, którą  „pochwycono” na cudzołóstwie: „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty, co mówisz?”. Jezus nachyliwszy się pisał na ziemi, a „kiedy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych”, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: „Nikt, Panie”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,10 – 12). Wymowna jest także scena powołania Mateusza: ujrzał go siedzącego na cle. Powiedział do niego: „Pójdź za mną”. On wstał i poszedł za Nim”. A w domu Mateusza, celnicy, grzesznicy i faryzeusze, usłyszeli: „.Nie zdrowym potrzeba lekarza, ale tym, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć co znaczy: „Miłosierdzia chcę raczej niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,9-13).

Pomyślmy o spojrzeniu jakie Jezus kieruje w stronę każdego człowieka, każdego z nas, o spojrzeniu pełnym miłosierdzia. To jest spojrzenie, jakim powinniśmy ogarniać naszych bliźnich.

Otwierając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, papież Franciszek mówił: „Nikt nie może  postawić granicy miłosierdziu Boga i Jego przebaczeniu”. A 13 kwietnia rb. wygłaszając środową katechezę dodał: „Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jezus, powołując Mateusza, pokazuje grzesznikom, że nie patrzy na ich przeszłość, stan społeczny, na konwencje zewnętrzne, ale raczej otwiera przed nimi nową przyszłość. Kiedyś słyszałem piękne powiedzenie: nie ma świętego bez przeszłości, i nie ma grzesznika bez przyszłości. Jakież to piękne. I to właśnie czyni Jezus”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę