Refleksje w Roku Miłosierdzia (1)

Słowo miłosierdzia Miłosierdzie ma bezpośrednią relację z wnętrzem osoby, z tym, co można nazwać „łonem” człowieka. Taka relacja istnieje między matką i dzieckiem. Judaizm w sposób bardzo konkretny mówi w tym wypadku o ludzkim uczuciu, ale też i o jego bożej jakości. Porównanie pomaga dostrzec, że miłosierdzie nie jest teorią, ale konkretem. Jest uczuciem czułości i dobrocią, sytuacją,

Słowo miłosierdzia

Miłosierdzie ma bezpośrednią relację z wnętrzem osoby, z tym, co można nazwać „łonem” człowieka. Taka relacja istnieje między matką i dzieckiem. Judaizm w sposób bardzo konkretny mówi w tym wypadku o ludzkim uczuciu, ale też i o jego bożej jakości. Porównanie pomaga dostrzec, że miłosierdzie nie jest teorią, ale konkretem. Jest uczuciem czułości i dobrocią, sytuacją, w której prym wiedzie serce. Jest najgłębszym związkiem, który utrzymuje człowieka w łączności z bliźnim. Miłosierdzie rozświetla sens takich słów jak przebaczenie, czy współcierpienie. Jest wreszcie czymś, „co dotyka samego serca” drugiego człowieka, jest „dźwiganiem w górę” – jak mawiał ks. prof. Tischner i „wydobywaniem dobra ze wszelkich nawarstwień zła”, jakie zagnieździły się w człowieku (JP II Dives in misericirdia). Słowo „miłosierdzie” współbrzmi ze słowami „pobożność” i „wierność”, ze zwrotem „otworzyć swoje serce na innego” w sposób świadomy i chciany.

Miłosierdzie nie jest jedynie rzeczywistością  przychodzącą „z wysoka”, która „zakrywa” wszystkie ludzkie sprawy w niewyobrażalnej miłości Boga. Jest jeszcze przecież problem miłosierdzia jako odpowiedzi ze strony człowieka będącego w przymierzu z Bogiem, na otrzymany dar. 

Sensem Objawienia jest być w przymierzu z Bogiem, który ukazuje się jako miłosierny wobec ludzkiego zagubienia i grzechów. W tym przymierzu człowiek stara się być Jego partnerem, ucząc się być miłosiernym dla innych, jak Ojciec Niebieski jest miłosierny (por Łk 6,36). Kto mówi o relacji, mówi o dialogu. Dialog zaś jest „sztuką duchowej komunikacji” (Paweł VI, Ecclesiam suam 83), sztuką słuchania słowa i dawania na nie odpowiedzi. Miłosierdzie, o którym mowa, zaczyna się od przyjęcia słów Pisma, które są słowami miłosierdzia.

Bóg mówi do serca człowieka otwierającego się na przyjęcie Jego słów, mówi mową serca. Ta świadomość jest fundamentalnym warunkiem nawrócenia się. Bóg zawsze stawia pierwszy krok, objawiając się człowiekowi przez swoje słowo. Bo człowiek może dojść do uznania, że Bóg istnieje, ale nie może zgłębić Jego natury, nie wie kim On jest. Mówi mu o tym objawienie miłosiernej miłości Boga zawarte w Jego słowie (por Oz 11,8).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę