Refleksje pod koniec Roku Miłosierdzia (4)

Drzwi świątyni czyli wezwanie do nawrócenia

Niegdyś tylko ochrzczeni mogli wejść do świątyni; dzisiaj symbolicznie na jej progu kapłan zaprasza mających przyjąć chrzest do wejścia i wprowadza do jej wnętrza.

Drzwi świątyni czyli wezwanie do nawrócenia

Niegdyś tylko ochrzczeni mogli wejść do świątyni; dzisiaj symbolicznie na jej progu kapłan zaprasza mających  przyjąć chrzest do wejścia i wprowadza do jej wnętrza.

Drzwi były także w pewien sposób znakiem wykluczenia ze społeczności wiernych. Przed tym, kto porzucił drogę Ewangelii drzwi bywały zamknięte, ponieważ są one także wezwaniem do nawrócenia. Ponowna integracja grzeszników ze wspólnotą Kościoła, dokonywała się także na progu świątyni, była znakiem odpokutowania i ponownego wejścia do wspólnoty Kościoła. Na portalach świątyń często przedstawiano scenę sądu ostatecznego: przypominała ona wiernym ich kondycję: są grzesznikami, stąd muszą ustawicznie podejmować wołanie Pana o nawrócenie serca konieczne do osiągnięcia życia wiecznego.

Drzwi są w pewien sposób drogą ku światłu. I nie chodzi tylko o to, by przez nie przejść. Stanowią one element architektury całościowej, w której każda część posiada wymowną symbolikę. Budynek kościoła niejako wytycza wewnętrzne (duchowe) wędrowanie w poszukiwaniu Boga. W takim rozumieniu kościoła drzwi są także symbolem dynamiki, która jest zarazem dokończeniem poszukiwania, jak i zaproszeniem do pójścia dalej. Dokończeniem, ponieważ przyjście i stanięcie przed jej drzwiami jest wyrazem pragnienia wejścia do wnętrza. W pierwotnych bazylikach pierwsze drzwi wejściowe otwierały się na dziedziniec pośredniczący między światem zewnętrznym i miejscem świętym. Znaleźć się na progu kościoła, było znakiem osobistej decyzji powstającej pod wpływem wiary: trzeba było się nawrócić, aby móc wejść do miejsca świętego. Do wiernego należała i należy decyzja związana z przekroczeniem tego progu. Decyzja polega zaś na otworzeniu własnego serca na Chrystusa, który chce  przemienić ludzkie serce.

Droga nawrócenia oznacza także oczekiwanie na powtórne przyjście Pana na świat na końcu czasów, aby sądzić, tzn. ostatecznie połączyć ludzi i stworzony świat z Bogiem. Sceny paruzji  ukazywane na drzwiach świątyń, wyrażają to oczekiwanie. Na trzynastowiecznej bazylice w Chartres (Francja) dwa boczne portale przedstawiają zarówno czas obecności Zbawiciela, począwszy od Wcielenia, jak i czas po Jego Wniebowstąpieniu. Człowiek jest więc dziś w okresie oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa Pana, który ukaże się w całej swej chwale na końcu czasów. Z kolei tę scenę ukazuje portal główny tejże bazyliki.

Jezus jest wezwaniem i drogą, która prowadzi przez ziemskie życie. Lecz jednocześnie On jest drzwiami, które prowadzą do życia wiecznego: „Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie będzie zbawiony” (J 10,9). On wzywa do nawrócenia, aby przejść przez wąskie drzwi wiary i aby w Nim mieć życie wieczne.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę