Refleksje pod koniec Roku Miłosierdzia (3)

Drzwi świątyni zaproszeniem do wejścia w misterium zbawienia Drzwi wiodą do świątyni, w której odsłania się i dokonuje tajemnica naszego odkupienia i zapraszają do spotkania z tymże misterium.

Drzwi świątyni zaproszeniem do wejścia w misterium zbawienia

Drzwi wiodą do świątyni, w której odsłania się i dokonuje tajemnica naszego odkupienia i zapraszają do spotkania z tymże misterium. Nie można więc spoglądać na drzwi w oderwaniu od tego, co dzieje się po ich przekroczeniu. Drzwi powinny wprowadzać w to misterium: „Zbudowanie nowych drzwi kościoła może się stać dobrą okazją do uświadomienia wiernym nie tylko ważności samego wydarzenia, ale i wewnętrznego znaczenia całej budowli, do której drzwi otwierają dostęp” (Obrz. Błog., t. 2 nr 944). Z takiego ich rozumienia wypływa modlitwa o ich pobłogosławienie oraz prośba o błogosławieństwo dla tych, którzy je przekraczają. W związku z tym ważna jest ikonografia drzwi. Winna ona wesprzeć wiernego w przygotowaniu do spotkania z tajemnicą zbawienia.

Drzwi nie oznaczają jednak zamknięcia tego co dokonuje się wewnątrz przed tym, co jest na zewnętrz. Przeciwnie: głoszą potrzebę obecności świata Bożego w codziennym życiu. Dlatego na portalach średniowiecznych katedr spotyka się postać Chrystusa, który wszedł w ludzki świat i jest w nim obecny i który przyjdzie ponownie, aby całe stworzenie ostatecznie i nierozerwalnie połączyć ze Stwórcą. Wyraźnie mówią na ten temat słowa wprowadzenia do obrzędu poświęcenia drzwi: „prośmy Boga, niech wszyscy, którzy  tymi drzwiami będą wchodzić do kościoła, aby słuchać słowa Bożego i sprawować sakramenty, szlachetnym sercem postępują za głosem Chrystusa, który samego siebie nazwał bramą do życia wiecznego” (Obrz. Błog., t. 2 nr 948).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę