Ojcze nasz. Zamyślenia nad 7 prośbami

Wprowadzenie Modlitwa „Ojcze nasz” jest sama w sobie wyznaniem wiary, dziękczynieniem, modlitwą uwielbienia, aktem posłuszeństwa wobec Boga, wyrazem dziecięcego zaufania, modlitwą błagalną, zaangażowanym naśladowaniem Chrystusa oraz współpracą z Nim w dziele, które Ojciec Mu zlecił. Ta modlitwa znajduje się w centrum relacji między Bogiem i ludzkością, dla odnowienia której Chrystus przyszedł na świat.

Wprowadzenie

            Modlitwa „Ojcze nasz” jest sama w sobie wyznaniem wiary, dziękczynieniem, modlitwą uwielbienia, aktem posłuszeństwa wobec Boga, wyrazem dziecięcego zaufania, modlitwą błagalną, zaangażowanym naśladowaniem Chrystusa oraz współpracą z Nim w dziele, które Ojciec Mu zlecił. Ta modlitwa znajduje się w centrum relacji między Bogiem i ludzkością, dla odnowienia której Chrystus przyszedł na świat.

            Spotkanie Boga z człowiekiem wypływa z inicjatywy Stwórcy i Ojca. Jak czytamy w prologu Listu do Hebrajczyków: „Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów” przemawiał do ludzi. Na koniec „przemówił do nas przez Syna”. Pragnął wejść w dialog z nami i pojednać nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa i przez Niego  przekazać nam swe własne życie. Przez słowa i czyny, a przede wszystkim przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus uczynił z tych, którzy  w Niego uwierzyli, adoptowanych synów i córki Boga, Jego i w Nim naszego Ojca. Jezus jest tym, który prowadzi nas do Ojca.

            Wypowiadać w Duchu Świętym i prawdzie słowa modlitwy, której nauczył Boży Syn, zakłada całą drogę wiary, która w Chrystusie prowadzi nas do stania się dziećmi Bożymi. Odmawiając tę modlitwę poznajemy Boży plan zbawienia, podejmujemy Bożą inicjatywę dialogu, wierzymy mocniej w zbawcze dzieło Chrystusa przez które zbawił świat a nas wyniósł do godności Bożych synów i córek.

            Modlić się z pełną świadomością tymi słowami znaczy także odwracać się od grzechu i stawać się uczniami słuchającymi Bożych słów i jednającymi się z Bogiem dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna, mieć udział w Jego śmierci, aby zmartwychwstać z Nim w nowym życiu dzieci Bożych. Idziemy zawsze tą drogą, gdy w sprawowaniu Eucharystii uczestniczymy w życiu Bożym karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa.

cdn.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę