Ojcze nasz ...

2. „Przyjdź królestwo Twoje” Druga prośba zajmuje centralne miejsce między trzema pierwszymi, które odnoszą się do Boga. To podkreśla jej znaczenie. W nauczaniu Jezusa zwiastowanie królestwa Bożego zajmowało fundamentalne miejsce. Królestwo Boże objawiło się w samym Jezusie, ponieważ był On jedynym człowiekiem, w którym Bóg królował całkowicie. To zatem, o co prosimy, to to, aby Królestwo Boże obecne i ukazane przez Jezusa, rozprzestrzeniło się w pełni.

2. „Przyjdź królestwo Twoje”

            Druga prośba zajmuje centralne miejsce między trzema pierwszymi, które odnoszą się do Boga. To podkreśla jej znaczenie. W nauczaniu Jezusa zwiastowanie królestwa Bożego zajmowało fundamentalne miejsce. Królestwo Boże objawiło się w samym Jezusie, ponieważ był On jedynym człowiekiem, w którym Bóg królował całkowicie. To zatem, o co prosimy, to to, aby Królestwo Boże obecne i ukazane przez Jezusa, rozprzestrzeniło się w pełni.

            Modlić się o przyjście Królestwa znaczy prosić Boga, aby królował całkowicie w każdym człowieku, począwszy od nas samych. To oznacza także stanąć do dyspozycji Boga, zarówno w wymiarze jednostkowym, wspólnotowym, w całym Kościele jako Temu, który jest absolutnym Suwerenem nad nami. Lecz gdy Bóg króluje, to nie dominuje nad nami i nie czyni swoimi niewolnikami: objawia swoje królowanie przez uwalnianie nas od fałszywych bożków, zwycięża w nas zło, i jego działanie, jednoczy wszystkie dzieci rozproszone. W ten sposób Bóg objawia się jako Ojciec. Królestwo Boże jest rzeczywistością, na której pełnię czekamy, którą upraszamy i której pragniemy służyć.

            Ponieważ Królestwo Boże już się do nas przybliżyło i zapoczątkował je między nami Jezus Chrystus, czekamy na jego ostateczne wypełnienie na końcu czasów, gdy Pan przyjdzie na świat po raz drugi. Tymczasem bierzemy na siebie odpowiedzialność za jego przyjęcie i odpowiedź dawaną życiem.

3. „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”

            Tę prośbę wypowiedział Jezus swoim życiem. W godzinie krwawego potu w Ogrodzie Oliwnym, modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje” (Łk 22,42). Zbawiciel prosi o siłę do wypełnienia woli Ojca do końca. Chce być jej posłuszny nawet w chwili śmierci. Dla uczniów, ta prośba brzmi szczególnie wymagająco.

            „Bądź wola Twoja” – to z jednej strony wołanie do Boga, by sam dokonał dzieła zbawienia, z drugiej jednak jest wołaniem do nas o pełne zaakceptowanie woli Boga i jej wykonanie, lub lepiej: o usposobienie do jej wykonania. Istnieje bowiem duże ryzyko w rozpoznaniu woli Boga, podobnie jak i we wprowadzaniu jej w czyn lub byciu jej posłusznym. Często zwracali na to uwagę prorocy Starego Testamentu buntując się przeciwko niej. Także chrześcijanie buntują się przeciw woli Ojca. Przyjmujemy ją najczęściej po długim sporze z Bogiem. Jest to twarda walka między naszymi zamysłami, planami, naszą i Jego wolą. Prosimy zatem także o dar należytego usposobienia do jej przyjęcia, ponieważ królestwo Boże nie przychodzi inaczej jak tylko przez uzgodnienie naszej woli z wolą Ojca. Tak jak to uczynił Jezus.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę