„Nawracajcie się” Z tych słów wszystko bierze sens

Każdorazowy Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, od posypania głów popiołem. Ceremonia przypomina że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy, ale jest też wezwaniem, od którego wg Ewangelii św. Marka, Jezus rozpoczynał działalność publiczną w Galilei: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Rzeczywiście, chodzi o odwrócenie się od samego siebie i zwrócenie ku Bogu. Nie bójmy się tego. Śmierć ciała prowadzi do ujrzenia Boga twarzą w twarz. Przeszedł przez nią także Chrystus.

Każdorazowy Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, od posypania głów popiołem. Ceremonia przypomina że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy, ale jest też wezwaniem, od którego wg Ewangelii św. Marka, Jezus rozpoczynał działalność publiczną w Galilei: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Rzeczywiście, chodzi o odwrócenie się od samego siebie i zwrócenie ku Bogu. Nie bójmy się tego. Śmierć ciała prowadzi do ujrzenia Boga twarzą w twarz. Przeszedł przez nią także Chrystus. Wiemy dobrze, że w obliczu śmierci sprawy, którymi żyjemy nabierają nagle zupełnie innej wartości i zajmują właściwe miejsce w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości, że dlatego właśnie św. Benedykt wzywał mnichów, aby każdego dnia zdawali sobie sprawę z możliwość śmierci (RB 4,47). Według niego pamięć o niej nadaje życiu właściwy sens. Ona sprawia także, że każdy dzień może i powinien być przyjęty jako Boży dar, który pozwala szukać zbliżenia z Bogiem i służyć Mu przez czynienie dobra braciom.

W końcowych zdaniach Ewangelii z 3 Niedzieli Wielkiego Postu (rok B J 2,13-25)  słyszymy, że do Jana przychodzili ludzie i przyjmowali chrzest ( J 2,23). Był to chrzest pokuty, chrzest nawrócenia, chrzest dokonywany przez obmycie wodą. My, którzy jeszcze jesteśmy w drodze, znaleźliśmy w Chrystusie źródło wody żywej. Pragniemy zatem wody życia, którą może nam dać jedynie  Pan. Obudźmy zatem w sobie pragnienie Jego obecności. Jesteśmy świątynią, w której On mieszka w nas od chrztu świętego. Niekiedy jednak stajemy się podobni do ludzi, którzy z jerozolimskiej świątyni („domu Ojca”), uczynili targowisko (J 2,16). Spójrzmy prawdzie w oczy, zobaczmy naszą nędzę i pomyślmy jak bardzo kocha nas Bóg, który w swoim Synu wziął na siebie nasze grzechy, „przybił” je do krzyża i zmartwychwstając otworzył przed nami drogę życia.

Prośmy Pana, abyśmy mogli naprawdę uwierzyć, że  Boży Syn jest obecny w naszym życiu, aby nas uratować od śmierci wiecznej.

Nim wejdziemy w Wielki Tydzień, Jezus woła do nas: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). Z tych słów, wszystko bierze sens.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę