Myśląc: Pascha

Pascha... dla chrześcijan najważniejsze i najbardziej doniosłe wydarzenie zbawcze w Roku Kościelnym. Jest ona celebracją zmartwychwstania Chrystusa,  czyli centralnego punktu wiary.

Jest najstarszym z obchodów Misterium Zbawienia, znanym już w II wieku. Jest okazją do odnowienia chrzcielnego wyznania wiary. To także powód dla którego katechumeni otrzymują we własnych parafiach i podczas celebracji Wigilii Paschalnej, Chrzest święty. Paschał, symbol obecności Chrystusa, jest zapalony i będzie płonął począwszy od Wigilii Zmartwychwstania aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Zmartwychwstanie Jezusa jest wypełnieniem obietnic Bożych. Ten dzień, będąc symbolem radości i światła, podkreślony  jest w kościołach białym lub złotym kolorem szat liturgicznych, głoszącym: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu. Zmartwychwstał” (Łk 24,5-6).

Ewangelie opowiadają wydarzenia niedzielnego poranku. Uczniowie Jezusa (apostołowie i święte kobiety) odkryli już, że grób jest pusty. Jezus ukazuje się im wielokrotnie i w różnorakich okolicznościach podczas 40 dni, aż do ostatniego objawienia, podczas którego wstąpił do nieba.

Etymologicznie Pascha oznacza „przejście”. Chrześcijańskie święto Paschy ma korzenie w żydowskiej Passze, celebrującej przejście przez Morza Czerwone podczas uwolnienia z Egiptu.

Od zmartwychwstania, Pascha jest celebracją przejścia wraz z Jezusem ze śmierci do życia. Zmartwychwstając wybawił On ludzi z grzechów i otworzył przed nimi wieczne życie.

Z miłości do nas, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7-8). Dlatego Bóg go wywyższył i uczynił Panem całego stworzenia. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, wyznaczył dla wszystkich drogę życia i szczęścia: jest nią pokora: ”Ja czynię tylko to, co się Ojcu podoba” (...)

Zmartwychwstanie Pana wypełnia całkowicie proroctwa zawarte w Starym Testamencie. Nowy zaś odsłania, że Bóg jest Ojcem miłosierdzia.
„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1,3).

Bóg, Ojciec miłosierdzia to znaczy ten, od którego pochodzi miłosierdzie, który jest Jego początkiem, źródłem, wzorem. Kiedy więc czujemy, że brak nam miłosierdzia, wiemy, gdzie jest Jego źródło. Kiedy ogarnia nas niemoc wobec skali zła, grzechu i nędzy, także własnej, wiemy, że tylko miłosierny Ojciec może zaradzić temu, co po ludzku jest niemożliwe.

Bóg, Ojciec miłosierdzia znaczy również Bóg bogaty w miłosierdzie, tak bogaty jak Jego wszechmoc, jak Jego życie, z którym obdarza wszechświat od początku świata. Pisze św. Paweł: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,4-5).

Miłość zwyciężyła nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło przepędziło ciemności.

Jeśli Bóg jest bogaty w miłosierdzie, nie ma obawy, że może go zabraknąć. Jeśli jest bogaty i dobry, a nikt nie jest dobry jak Bóg, wiem, że mogę Go o nie prosić. Jeśli jest bogaty, dobry i jest Ojcem, wiem, że mogę Go prosić ciągle, jak dziecko ssące piersi matki, jak niemowlę wyciągające ręce do kochającego taty, nawet sto razy dziennie. Bóg, Ojciec miłosierdzia znaczy również wierny bez końca, bo żyje od wieków i na wieki. Zachariasz mówi o Nim: „Swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.” (Łk 1,50). Przemijają epoki, mocarstwa, państwa i ludzie, ale Jego miłosierdzie nie przemija. Boskie miłosierdzie nie jest zjawiskowe, efemeryczne, sporadyczne ani chwilowe. Wierność jest najbardziej cudownym gwarantem Bożego miłosierdzia, bo zderza się z każdym ludzkim zniechęceniem, z każdą pokusą wyrosłą z kolejnego upadku, kolejnego zła i kolejnej bezsilności.

Bóg, Ojciec miłosierdzia, to przede wszystkim Ten, który udzielił i udziela światu pełni miłosierdzia przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swego Syna. Pisze o tym św. Piotr: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1,3). Nie mamy innego dostępu do Boga miłosierdzia, jak w Jezusie Chrystusie. On jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Od momentu Wcielenia miłosierdzie Boga ma rys chrystologiczny. Wszystko, czego możemy nauczyć się, otrzymać, wyprosić u Boga miłosierdzia jest w Jego Synu. W Nim Miłość odniosła zwycięstwo nad nienawiścią, miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem, prawda nad kłamstwem, a życie nad śmiercią.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę