Misterium uroczystości Objawienia Pańskiego

Zadziwia fakt, że w tym obchodzie zawierają się trzy wydarzenia oddzielone od siebie czasem i przestrzenią 30. lat. Mateusz opowiadający o hołdzie trzech Mędrców (2,1-12) jest jedynym ewangelistą, który to relacjonuje i umieszcza w krótkim czasie po narodzeniu Jezusa. Natomiast wszyscy autorzy Ewangelii wspominają chrzest Jezusa w Jordanie. Cud w Kanie Galilejskiej umieszcza w swej Ewangelii jedynie Jan. Te dwa ostatnie wydarzenia oddziela od pierwszego 30 lat!

Zadziwia fakt, że w tym obchodzie zawierają się trzy wydarzenia oddzielone od siebie czasem i przestrzenią 30. lat. Mateusz opowiadający o hołdzie trzech Mędrców (2,1-12) jest jedynym ewangelistą, który to relacjonuje i umieszcza w krótkim czasie po narodzeniu Jezusa. Natomiast wszyscy autorzy Ewangelii wspominają chrzest Jezusa w Jordanie. Cud w Kanie Galilejskiej umieszcza w swej Ewangelii jedynie Jan. Te dwa ostatnie wydarzenia oddziela od pierwszego 30 lat!

Trzeba dużo wiary, dobrej formacji biblijnej, by znaleźć wspólny mianownik dla tych trzech wydarzeń i dostrzec w nich objawienie osobowości i boskości Chrystusa. Podczas nocy Bożego Narodzenia odwiedzają Jezusa jedynie pasterze, którym aniołowie „chwałę na wysokości Bogu” zwiastują  i kierują ku Betlejem. (por. Łk 2,20).Pasterze nie potrafili zrozumieć co im zostało objawione. Jednak poszli.

W obchodzie Objawienia Pańskiego wszystkie te trzy zapisane przez Ewangelistów wydarzenia skierowane są do ludzi, którzy w wierze ich oczekiwali. Teraz wypełniają się: Mędrcy po odbyciu długiej drogi znajdują Jezusa i składają Mu (zapewne bezwiednie) dary będące symbolami charakteryzującymi Jego zadanie do wykonania na świecie: Jan Chrzciciel rozpoznaje w Człowieku  proszącym go o chrzest pokuty Syna Bożego (Jn1,3—34). Przez cud w Kanie, Jezus objawia swoją chwałę. Dzięki temu uwierzyli w Niego uczniowie.

W tych trzech wydarzeniach dostrzegamy objawienie przeznaczone dla ludzi poszukujących. Reprezentują ich, w taki czy analogiczny sposób Mędrcy. Przybywając z dalekiego kraju uosabiają narody pogańskie, Jan Chrzciciel uobecnia oczekiwanie Izraela, a uczniowie obecni w Kanie symbolizują pokolenia przyszłych uczniów, którzy będą stopniowo wzrastali w wierze.

Liturgia rzymska w antyfonie do pieśni Zachariasza łączy te trzy powody świętowania: „Dzisiaj się Kościół złączył z Chrystusem, swoim Oblubieńcem, który go z grzechów obmył w Jordanie; biegną mędrcy z darami na królewskie gody, a woda przemieniona w wino cieszy biesiadników. Alleluja”.

Jest to bogata synteza tej uroczystości. Pobożność i sztuka chrześcijańska uprzywilejowały jednak w tym obchodzie hołd trzech Mędrców.

Rzeczywiście Boże Narodzenie i Epifania są dwoma aspektami jednego misterium Syna Bożego przychodzącego do ludzi i niosącemu im światło. Te dwa święta uzupełniają się i są nierozdzielne. Jeśli Boże Narodzenie jest świętem o bardzo głębokiej a zarazem bardzo intymnej treści, to  Objawienie Pańskie jest, jeśli tak można powiedzieć, „reklamą” Jezusa, jako Zbawiciela, który pragnie, aby wszyscy Go poznali. Taki też był zamiar św. Mateusza, piszącego o hołdzie trzech Mędrców: do królestwa Bożego, które przyniósł Chrystus swoim narodzeniem w ludzkim ciele, są powołani wszyscy ludzie, z całej ziemi.

Stara legenda głosi, że pod koniec życia Mędrców, odnalazł ich św. Tomasz Apostoł w Indiach. Ochrzcił ich, udzielił święceń kapłańskich i biskupich. Czy wszyscy oni pochodzili z Indii?

Przeżywamy już trzecie tysiąclecie, a w Kandaharze (dziś Afganistan) są kapłani –astrolodzy, śpiewający każdego dnia hymny Zaratustry i obserwujący niebo w nocy. Oczekują objawienia się gwiazdy, która ogłaszałaby narodzenie Dziecięcia z Dziewicy. Ono przyniesie pokój całemu światu.

Jeszcze przed narodzeniem Jezusa taka przepowiednia funkcjonowała w ludach poza Izraelem. Mówiła ona zatem także, że królestwo tego Dziecięcia rozciągnie się na wszystkie narody.

Przyjęcie przez Boga ludzkiego ciała, narodzenie tak naturalne jak każdego z nas, spełnia marzenia ludzkości, tej na Wschodzie, jak i na Zachodzie. „Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (ant. z modl. w ciągu dnia)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę