Adwent, pedagogia nadziei

Czytania i formularze mszalne Adwentu ukazują stopniowo trzy wyjątkowe postaci żyjące nadzieją: Izajasza, Jana Chrzciciela i Maryję.

   Czytania i formularze mszalne Adwentu ukazują stopniowo trzy wyjątkowe postaci żyjące nadzieją: Izajasza, Jana Chrzciciela i Maryję.

  Izajasz, prorok czasu mesjańskiego i pocieszenia, które niesie Zapowiedziany, następnie począwszy od drugiej Niedzieli – Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, zwiastun zbliżającego się zbawienia. W końcu, w ostatnim tygodniu – Maryja, która „zajmuje  pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują spełnienia obietnicy” (KK 55). Dzięki tym postaciom nadzieja Izraela nabiera konkretnych kształtów i w Maryi staje się ciałem, gdy  „nadeszła pełnia czasu”, w której Bóg „zesłał swojego Syna na ziemię”, aby radość z Jego przyjścia podniosła na duchu ufających Jego dobroci.  (24 grudnia. Msza poranna).

  Dwie adwentowe prefacje streszczają każdą z dwóch części Adwentu i zarazem nadają kształt naszemu oczekiwaniu: pierwsza zwraca uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, druga zaś kieruje myśl ku wejściu Pana przez Wcielenie w ziemski czas. Adwent jest także „okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego” (ONRLiK 39). Obie prefacje nie stoją do siebie w opozycji, obie niosą nadzieję. Ten, którego powtórnego przyjścia oczekujemy na końcu czasów jest już obecny w centrum naszego świata, ponieważ rodząc się w Betlejem zapoczątkował Królestwo Boże, które nastanie w pełni, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Z tych dwóch względów „Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (ONRLiK 40)

   Kościół głosząc zbawienia dokonane przez Chrystusa czuwa w nadziei oczekując Jego ostatecznego przyjścia w chwale, w dniu ostatecznym: „Panie, nasz Boże, mocą Twojej łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale” (Kolekta ze środy I tyg. Adwentu).

  Adwentową nadzieję wypełnia radość ponieważ opiera się ona na paschalnym zwycięstwie Jezusa. Ono jest podstawą licznych „Alleluja”, które jest przede wszystkim śpiewem paschalnym, a także okrzykiem radości, który spotykamy szczególnie w responsoriach Nieszporów III Niedzieli Adwentu: „Radujcie się zawsze w Panu ... Pan jest blisko”. Podobnie radość dochodzi do głosu w kolekcie tejże Niedzieli: „Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”.

   Jednocześnie Adwent przypomina, że nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Pana i radość Bożego Narodzenia nie mogą być bierne. Stąd wezwanie do czuwania w nadziei: „Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę” (Kolekta z poniedziałku I Tygodnia Adwentu). Takie oczekiwanie jest znakiem obecnego już Królestwa („Królestwo Boże jest w was”) i zapowiedzią jego pełni, gdy Pan powtórnie przyjdzie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę