26 VII św. Anny - Matka Maryi, babka Jezusa

Patronką dnia dzisiejszego jest św. Anna, matka Maryi, babka Pana Jezusa Na próżno szukać jej imienia w kanonicznych księgach Pisma świętego. Spotykamy je natomiast, w apokryfie: „Protoewangelia Jakuba” z ok. 150 r. po narodzeniu Chrystusa. Od r. 1969 w dniu 26 czerwca czci się także św. Joachima – jej męża.

Imię Anna zawiera treść symboliczną, Hebrajskie „hanna”, od którego się wywodzi znaczy „łaska”, „dobra”. Na Wschodzie czczono św. Annę już w VI w. (kościół św. Anny w Konstantynopolu), a na Zachodzie początki jej kultu sięgają VIII w. (najstarszy ze znanych na Zachodzie fresk św. Anny znajdujący się w kościele S. Maria Antiqua w Rzymie). Kult św. Anny na Zachodzie ma związek z dziewięcioma papieżami pochodzącymi ze Wschodu. Wnosili do Kalendarza Rzymskiego święta obchodzone w Kościele Wschodnim, ubogacając i ożywiając kalendarz Kościoła Rzymskiego. Do Niemiec, a stąd do Polski, cześć św. Anny, przywędrowała na przełomie XIII i XIV w. Gorliwymi propagatorami kultu św. Patronki dnia byli w XV i XVI w. ojcowie bernardyni. W tym to okresie w diecezji płockiej notowano 12 kościołów pod jej wezwaniem, podczas gdy w diecezji poznańskiej było ich 11, a w gnieźnieńskiej 4. W r. 1584 papież Grzegorz VIII potwierdził dzień 26 lipca jako obchód ku czci św. Anny.
Annie przypisywano rolę świadka i nauczyciela wiary w rodzinie. Tak jest i dzisiaj. Niekiedy dzieci pierwsze słowa o Bogu słyszą od babci; być może ona też kreśli pierwszy znak krzyża na ich czole. Takie babcie pełniły szczególną rolę w społecznościach krajów dawnego bloku wschodniego. W wielu wypadkach stawały się dla wnuków pierwszymi i najważniejszymi przekazicielkami wiary. Przed kilkoma laty, w Niemczech, spotkałem w rodzinie repatriantów z Kazachstanu dziewięćdziesięcioletnią babcię, która ochrzciła troje swoich wnucząt i uczyła ich prawd wiary. Cała trójka przygotowywała się obecnie do Pierwszej Komunii. Dziś widzę babcie, które będąc na spacerze z wnukami, wchodzą do kościoła, by im pokazać ten niezwykły dom, pomodlić się, zapalić świecę przed figurą lub obrazem Matki Bożej. Ich patronką jest św. Anna.

W dniu św. Anny nie sposób, abym nie wspomniał mojej Mamy. Od 9 lipca 1970 r. jest już po drugiej stronie rzeki życia. Jest! Jako jedyne z żyjących jeszcze dzieci doświadczam w życiu jej matczynej obecności i lepiej niż kiedykolwiek wiem, że zgodnie ze znaczeniem swego imienia była dla naszego domu darem, łaską. Przy silnym, społecznym zaangażowaniu taty, stanowiła prawdziwą ostoję, rzeczywisty „matecznik” naszej rodziny. Sama nauczyła się czytać i pisać, a potrafiła na krzywizny życia dorosłych synów spojrzeć w świetle prenatalnych uwarunkowań. Wielka macierzyńska mądrość i intuicja! Zło nazywała złem, a dobro dobrem. Tata mawiał: „Andzia kochana, nie jestem godzien w pietę cię pocałować”.
Tata zachwycał się pąsowymi różami. Na dzień imienin Mamy zamawialiśmy więc z ogrodu państwa Czarneckich, 7 pąsowych róż. W dniu imienin mamy duży stół w naszym dziennym i sypialnym zarazem pokoju, był zastawiony bukietami kwiatów, które otrzymywała Mama, z tym dominującym z pąsowych róż, pośrodku.
Moja mama Anna … Anna znaczy łaska. Tym Mama dla nas była. Zgodnie zresztą z pierwotnym przeświadczeniem, że imię które się nosiło wyznaczało kierunek życia: bądź taki, jak głosi twoje imię. Tak właśnie stało się w wypadku mojej Mamy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę