2 II Ofiarowanie Pańskie

"Spotkanie i Ofiarowanie" W święto 2 lutego obchodzimy dwa oddzielne od siebie misteria: spotkanie z Symeonem i Ofiarowanie w świątyni. te tematy są ze sobą ściśle związane. Starzec Symeon jest człowiekiem oczekiwania. Według relacji Łukasza ten człowiek „prawy i pobożny wyczekiwał pociechy Izraela”. Jemu też „Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego”. Symeon jest podobny do świecy lub lampy olejnej, która oznacza obecność i czuwanie. Duch Święty podpowiedział mu, aby przyszedł do Świątyni w chwili, w której oczekiwany Mesjasz był do niej wnoszony. Starzec wziął Dziecię w objęcia i błogosławił Boga ponieważ ujrzał zapowiedziane „światło na oświecenie pogan” i zbawienie, które Bóg „przygotował wobec wszystkich narodów”. Bardziej i głębiej niż pasterze w noc Narodzenia i mędrcy oddający Jezusowi hołd, rozpoznał w Nim Zbawiciela świata.

Spotkanie i Ofiarowanie

W święto 2 lutego obchodzimy dwa oddzielne od siebie misteria: spotkanie z Symeonem i Ofiarowanie w świątyni. te tematy są ze sobą ściśle związane. Starzec Symeon jest człowiekiem oczekiwania. Według relacji Łukasza ten człowiek „prawy i pobożny wyczekiwał pociechy Izraela”. Jemu też „Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego”. Symeon jest podobny do świecy lub lampy olejnej, która oznacza obecność i czuwanie. Duch Święty podpowiedział mu, aby przyszedł do Świątyni w chwili, w której oczekiwany Mesjasz był do niej wnoszony. Starzec wziął Dziecię w objęcia i błogosławił Boga ponieważ ujrzał zapowiedziane „światło na oświecenie pogan” i zbawienie, które Bóg „przygotował wobec wszystkich narodów”. Bardziej i głębiej niż pasterze w noc Narodzenia i mędrcy oddający Jezusowi hołd, rozpoznał w Nim Zbawiciela świata.

Święto 2 lutego jest więc po Bożym Narodzeniu i Objawieniu nową teofanią Słowa, które stało się ciałem: teofanią czterdziestego dnia. To spotkanie nabiera charakteru liturgicznego ponieważ dokonuje się w Świątyni Jerozolimskiej. Jest to spotkanie Jezusa z przeszłością, z długim czasem oczekiwania Narodu Wybranego, z przygotowaniami do których nawoływał Stary Testament i jednocześnie jest spotkaniem pełnym światła z przyszłością, i ze wszystkimi ludami ziemi, którym jest ono ofiarowane. Tak śpiewamy w prefacji tego dnia: „My także radujmy się ze spotkania ze Zbawicielem” wychodząc Mu na naprzeciw, jak Symeon. Dla każdego z nas jest ku temu okazja.

Świątynia ciała

Obok pełnego symboliki spotkania z Symeonem, drugim elementem święta jest Ofiarowanie Pana w świątyni. Poza posłuszeństwem Prawu, które żądało by „Każde pierworodne dziecko płci męskiej” poświęcić Panu,  co może oznaczać ofiarowanie Jezusa Bogu – Ojcu? W tajemnicy ofiarowania, Jezus pierwszy raz jest obecny w Jerozolimskiej Świątyni, która zajmie istotne miejsce w Jego życiu i do której będzie często przychodził.  Jako 12-letni chłopiec odbywa wraz z rodzicami pielgrzymkę do Jerozolimy, pozostaje w świątyni i tam też jest odnaleziony po trzech dniach. Pełnej niepokoju matce odpowie: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?” (Łk 2,49). W Ewangelii Łukasza epizod o odnalezieniu Jezusa w Świątyni następuje wprost po relacji o ofiarowaniu Go w niej. Wydaje się, że Ewangelista sugeruje powiązanie między tymi wydarzeniami. Później gdy Jezus przyjdzie do Świątyni i gwałtownie wyrzuci z jej placu „wszystkich sprzedawców i kupujących” zacytuje słowa Pisma: „Dom mój będzie domem modlitwy, a wy zamieniacie go w kryjówkę bandytów” (Mt 21,12-13). W tej oczyszczonej Świątyni uzdrowi  wszystkich niewidomych i kulawych (Mt 21,14).

Ofiarowanie Pana jest inauguracją Jego relacji z domem Ojca, domem, który podziwia i nad którym także płacze (Łk 19,41). Naucza też, że prawdziwą świątynią Boga jest Jego ciało: „Zburzcie tę świątynie, a Ja w ciągu trzech dni ją wzniosę” (J 2,21). Słowa oznaczają nie tylko Jego ciało jako świątynię Boga, ale także Kościół, który jest Jego ciałem a zatem także nasze ciała, w których przez wiarę i sakramenty przebywa.

Podczas tego pierwszego spotkania ze świątynią Dzieciątku Jezus towarzyszyli rodzice. Symeon przepowiedział wówczas Maryi, że miecz boleści przeniknie Jej serce (Łk 2,35). Być może ta przepowiednia stanęła m.in. u progu powstania obchodu ku czci Matki Bożej Bolesnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę