15 VIII Wniebowzięcie NMP

Księgi Nowego Testamentu nie zawierają danych na temat końca życia Maryi. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie, mówiąc o obecności wśród Apostołów oczekujących w modlitwie na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,14). Na Wschodzie bardzo szybko pojawiło się jednak przekonanie o wyniesieniu Maryi z ciałem i duszą do nieba. Obchód nazwano „Zaśnięciem”, a na Zachodzie „Wniebowzięciem” (VII w.). To powszechne przekonanie wiernych jako dogmat wiary podał dopiero papież Pius XII w dniu 1 listopada 1950 r.: „ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”.
To co zostało obiecane sprawiedliwym w powszechnym zmartwychwstaniu przy końcu świata, zostało dane Maryi w końcu Jej ziemskiego życia. Wniebowzięcie jest wypełnieniem wielkich dzieł Boga względem Niej. Łaska Boża działając „krok po kroku” przemieniała Jej życie. Maryja była pierwszym i najbliższym uczniem Chrystusa przez wiarę w pełni doskonałą. Towarzyszyła Mu w misji i dziele zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Otrzymała więc udział w Jego chwale w końcu ziemskiego życia.
Wniebowzięcie będąc świętem Maryi, jest jednak przede wszystkim uczczeniem Trójcy Świętej. Świętować wniebowzięcie, to wielbić Boga, od którego Maryja otrzymała wszystko kim jest. Tak śpiewa Ona w „Magnificat”: „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte”. W tym wypadku są to wielkie dzieła Boże dla Niej i całej ludzkości. Wniebowzięcie jest uwielbieniem Ojca, który połączył Matkę z Synem. Jest ono też uwielbieniem Syna, który wprowadził swą Matkę w rzeczywistość Jego zmartwychwstania; jest uwielbieniem Ducha Świętego, z którego Maryja poczęła Jezusa, przyjmując słowo Boże i będąc jego służebnicą. Maryja jest obrazem rzeczywistości, którą ma być Kościół.
Dla Maryi jest to też początek nowego sposobu wypełniania powołania Matki Chrystusa, jako Matki Jego Ciała, czyli Kościoła.
W Polsce 15 sierpnia jest nie tylko świętem kościelnym, ale także państwowym związanym ściśle z rocznicą „Cudu nad Wisłą" (1920 r.), który stał się ocaleniem Europy przed bolszewizmem. Zwycięstwo Wojska Polskiego w bitwie pod Warszawą wiąże się w naszym kraju ze szczególnym wstawiennictwem Matki Bożej. W tym dniu, w latach 1923–47 i ponownie od r. 1992, Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Dzień Wniebowzięcia obrósł także wyrosłymi z wiary obrzędami i zwyczajami ludowymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę