14 IX Święto Podwyższenia Krzyża (1)

Myśl o krzyżu skupia uwagę chrześcijanina na Wielkim Piątku, na męce i śmierci Chrystusa. Jednak w dzisiejsze święto czyta się Ewangelię według św. Jana (J 3,13-17), która podkreśla królewskość Jezusa ukrzyżowanego. Pan króluje z krzyża. Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Ma więc wymiar chwalebny.

Powstanie święta Podwyższenia Krzyża Chrystusa jest związane z dedykacją dwóch bazylik (13. 9. 335) wzniesionych przez cesarza Konstantyna: Zmartwychwstania (Anastasis) i Męczenników (nazwanej także kościołem Krzyża). Stanowią one swego rodzaju całość, gdyż są one połączone dziedzińcem. Nazajutrz po ich poświęceniu (14 września), okazano Drzewo Krzyża dla uczczenia przez wiernych. Odtąd wystawienie i adoracja Krzyża odbywały się w tym dniu każdego roku. Święto szybko zakorzeniło się na Wschodzie. Na Zachodzie obchodzono je pierwszy raz w Rzymie na początku VI wieku, pod datą 3. maja i nazwą „Święto Odnalezienia Krzyża”, a pod datą 14 września świętowano tajemnicę „Podwyższenia Krzyża”.

Teksty liturgiczne, nie zapominając o krzyżu jako narzędziu męki i śmierci Chrystusa, podkreślały jego wywyższenie (Chwalebny Krzyż). Hymn na ten dzień („Sztandary Króla wznoszą się, jaśnieje misterium krzyża”) ułożony przez Wenancjusza Fortunatusa, późniejszego biskupa Poitiers, był pierwszy raz śpiewany 19 listopada 568 r. podczas procesji prowadzonej przez biskupa Tours – św. Grzegorza.

Dla Tertuliana (160 - 240) jednego z najwcześniejszych świadków pierwotnego chrześcijaństwa, krzyż kreślony na czole, ustach i piersi chrześcijanina, jest „najpiękniejszym aktem wiary”, najbardziej czytelnym przyznaniem się do niej i jej wyznaniem. Jest to nawiązanie do słów Pawła Apostoła: „nie wstydzę się Ewangelii” (Rz 1,16). Jako istotny znak chrześcijanina, krzyż zobowiązuje nie tylko do postępowania według Ewangelii, ale i do głoszenia zbawczych dzieł dokonanych i dokonywanych dziś przez Zbawiciela, pod sakramentalnymi znakami, którym towarzyszy słowo. Jest znakiem spotkania z Panem i Jego obecności w wierzących (por. Ef 3,17).

Kreślmy nak krzyża z wiarą i uwagą: niech dłoń dotknie naszej głowy, klatki piersiowej i ramion. Niech obejmie nas całych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę