Zmiany personalne w diecezji płockiej

Biskup płocki Piotr Libera dokonał zmian personalnych w diecezji. Swoje nominacje w dniu 2 czerwca br. odebrali proboszczowie oraz księża, którzy będą pracować w instytucjach diecezjalnych. Nowym sędzią Sądu Biskupiego został ks. mgr Andrzej Janicki, dyrektorem ekonomicznym w seminarium ks. mgr Krzysztof Drzazgowski, a delegatem biskupa płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa ks. kan. dr Bogdan Czupryn.

Nominacje1.jpg

Bp Piotr Libera podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim wyraził wdzięczność księżom proboszczom, którzy przechodzą na emeryturę oraz gratulował wszystkim obejmującym nowe funkcje w Kościele płockim. Odwołał się do napisu na epitafium dedykowanym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w kościele na warszawskim Żoliborzu: „Był człowiekiem niezwykle skromnym. Nawet z trudem i oszczędnie wyrażającym swoje myśli. A potem był kościół. Ołtarz. Ornat. I nagle stawał się innym człowiekiem. Wielkość rodziła się przy ołtarzu”.

„Te słowa są proste, ale uderzające. Na tym chyba polega nasze kapłaństwo: jesteśmy zwykłymi ludźmi, zwykłymi śmiertelnikami, nieraz borykamy się z różnymi słabościami, problemami, przeciwnościami, czy też sami z sobą. Ale gdy jest ołtarz, ornat i kościół, wtedy rodzi się wielkość - wielkość przy ołtarzu. Trzeba ją pielęgnować. Niech wasza duchowa wielkość każdego dnia rodzi się przy ołtarzu” - życzył biskup płocki.

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku z jego rąk nominacje odebrali księża, którym powierzono nowe funkcje w diecezji. Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor w Sądzie Biskupim w Płocku, został mianowany sędzią tegoż sądu, ks. mgr Kamil Krakowski, po powrocie ze studiów w Szwajcarii – audytorem Sądu Biskupiego, ks. mgr Krzysztof Drzazgowski, wikariusz parafii św. Stanisława BM w Mławie – dyrektorem ekonomicznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Ponadto ks. kan. dr Bogdan Czupryn, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym został delegatem biskupa płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii w Szwelicach – diecezjalnym duszpasterzem rolników, a ks. mgr Kamil Kowalski, po odbyciu formacji w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, został skierowany na misje na Jamajkę.

Od 1 lipca w diecezji płockiej na emeryturę przechodzą proboszczowie: ks. kan. Stanisław Gajewski, proboszcz parafii Niedzbórz, ks. Stanisław Gąsiorowski, proboszcz parafii Wyszyny, ks. prał. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii Żuromin, ks. kan. Marian Matusiak, proboszcz parafii Siemiątkowo, ks. kan. dr Jan Stanisława Piotrowski, proboszcz parafii Gralewo, ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, ks. Franciszek Stepnowski, proboszcz parafii Radzanowo, ks. mgr Franciszek Jan Tuszyński, proboszcz parafii Lekowo.

Łączyła się z tym konieczność powołania nowych dziekanów (do końca obecnej kadencji). W dekanacie Rypin został nim mianowany ks. kan. mgr Jacek Lubiński (zarazem nowy proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie), w dekanacie Żuromin – ks. kan. dr Tomasz Kadziński (nowy proboszcz parafii św. Antoniego w Żurominie), w dekanacie Sierpc – ks. mgr Józef Łozecki, proboszcz parafii św. Marcina w Zawidzu.

Fotorelacja Gość Płocki

foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę