Zarządzenie Biskupa Płockiego na temat organizacji i przebiegu procesu synodalnego w diecezji płockiej

Wypowiadając Adsumus Duchowi Świętemu, który jest i działa w Kościele oraz przez Kościół, w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Franciszkowi oraz w trosce o właściwe zapoczątkowanie i rozwinięcie w diecezji płockiej Procesu Synodalnego, zostają wprowadzone następujące szczegółowe wskazania i zarządzenia.

I. Powołanie koordynatorów diecezjalnych

1. Dn. 1 października br., w oparciu o zapisy Vademecum Synodu o synodalności, koordynatorami diecezjalnymi zostali mianowani: ks. dr Wojciech Kućko oraz pan mgr Witold Jacek Wybult, których głównym zadaniem w trakcie Procesu Synodalnego jest utrzymywanie relacji między diecezją a parafiami, między diecezją a Konferencją Episkopatu Polski, a następnie w dalszej drodze synodalnej.

II. Liturgiczne otwarcie etapu diecezjalnego drogi synodalnej w Płocku – Bazylika Katedralna w Płocku, niedziela, 7 listopada 2021 r., godz. 15.00

2. Do udziału w uroczystości zaproszeni są:
a. biskup pomocniczy Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Adam Marcinkowski,
b. pracownicy duchowni i świeccy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Muzeum Diecezjalnego, Caritas Diecezji Płockiej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego, Archiwum Diecezjalnego, Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA, Domu Seniora Leonianum – Piękne życie oraz innych instytucji diecezjalnych,
c. przedstawiciele gremiów diecezjalnych, a zwłaszcza: Kolegium Konsultorów, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Diecezjalnej Rady Młodzieżowej,
d. przedstawiciele Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (przynajmniej po trzy osoby z każdego ruchu),
e. członkowie Kapituły Katedralnej Płockiej, Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, Kapituły św. Michała,
f. księża profesorowie, pracownicy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,
g. przedstawiciele Szkół Katolickich w Mławie, Płocku i Sierpcu,
h. przedstawiciele mediów diecezjalnych: „Gościa Płockiego”, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz przedstawiciele innych środków społecznego przekazu,
i. księża emeryci z Domu Księży Emerytów św. Józefa w Płocku oraz z terenu diecezji i spoza niej,
j. wybrany w porozumieniu z księdzem dziekanem przedstawiciel księży wikariuszy z każdego dekanatu,
k. koordynatorzy rejonowi duchowni i świeccy grup synodalnych,
l. księża dziekani, z których każdy zaprasza i zabiera na spotkanie przynajmniej trzy osoby świeckie z dekanatu,
m. księża wicedziekani, z których każdy zaprasza i zabiera na spotkanie przynajmniej trzy osoby świeckie z dekanatu,
n. siostry zakonne, członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, wdowy i dziewice konsekrowane,
o. wierni świeccy, także innych wyznań z terenu diecezji płockiej,
p. wszyscy ludzie dobrej woli.

3. Wszyscy wymienieni duchowni (także księża kanonicy) zaproszeni są do koncelebry.
4. Msza św. zostanie odprawiona według formularza Mszy za zgromadzonych na synodzie (Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986 [dalej: MR], s. 122”-123”) z 5. Modlitwą eucharystyczną z własną prefacją A – Bóg kieruje swoim Kościołem.
5. Program uroczystości:
15.00 Veni, Creator Spiritus. Msza św. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa płockiego z modlitwą za synod Adsumus. Zawierzenie Procesu Synodalnego Matce Bożej Mazowieckiej.
16.00 Czym jest proces synodalny w Kościele katolickim? – prelekcja red. Marcina Przeciszewskiego, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej.
16.45 Agapa w Opactwie Pobenedyktyńskim.

III. Liturgiczne otwarcie etapu diecezjalnego Procesu Synodalnego w parafiach diecezji płockiej – niedziela, 7 listopada 2021 r.

6. Główną niedzielną Mszę św. można odprawić według formularza Mszy za zgromadzonych na synodzie (MR, s. 122”-123”), używając 5. Modlitwy eucharystyczna z własną prefacją A – Bóg kieruje swoim Kościołem.
7. We wszystkich parafiach diecezji płockiej tego dnia na zakończenie każdej Mszy św. należy odmówić – w miarę możliwości z użyciem środków medialnych wspólnie z wiernymi – modlitwę synodalną Adsumus oraz modlitwę wiernych, przekazane do parafii drogą mailową oraz dostępne na stronie internetowej diecezji płockiej.
8. należy nauczyć wiernych śpiewu pieśni synodalnej Króluj nam, Chryste, po wieczny czas (muz. Wojciech Kilar, 1994 r.), której tekst i nuty są dostępne na stronie diecezjalnej.
9. Jeśli możliwe, w niedzielę 7 listopada br. o godz. 15.00 należy zorganizować w parafii Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem lub Mszę św. z nieszporami w intencji o dobre przeżycie Procesu Synodalnego przez wspólnotę parafialną i diecezjalną oraz cały Kościół powszechny.

IV. Etap słuchania w Kościele lokalnym

10. Dn. 3 listopada br. o godz. 10.30 w Sali Biskupów w Kurii Diecezjalnej Płockiej odbędzie się pierwsze spotkanie diecezjalnego zespołu synodalnego, w skład którego wchodzą koordynatorzy poszczególnych rejonów, utworzonych przy ośmiu sanktuariach maryjnych, jak również koordynatorzy z innych gremiów diecezjalnych, według niniejszych nominacji. W następnym etapie każdy z koordynatorów wybierze osobę świecką do podjęcia współodpowiedzialności za pracę danej grupy.

Rejony Procesu Synodalnego w diecezji płockiej:
a. Czerwińsk nad Wisłą, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (dekanaty: płoński południowy, płoński północny, wyszogrodzki, zakroczymski; koordynatorzy rejonowi: ks. prałat Janusz Mackiewicz, ks. mgr Łukasz Mastalerz SDB),
b. Płock, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dekanaty: bodzanowski, gąbiński, gostyniński, płocki wschodni, płocki zachodni; koordynatorzy rejonowi: ks. kanonik dr Jarosław Kamiński, ks. kanonik mgr Stefan Jan Cegłowski),
c. Popowo Kościelne, sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki Nadziei (dekanaty: nasielski, pułtuski, serocki; koordynatorzy rejonowi: ks. kanonik dr Remigiusz Stacherski, ks. kanonik dr Dariusz Rojek),
d. Przasnysz, sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki (dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, makowski, przasnyski; koordynatorzy rejonowi: ks. mgr Marek Podsiadlik, o. mgr Wiesław Marek Wiśniewski CP),
e. Sierpc, sanktuarium Matki Boskiej Sierpeckiej, Pani Niezawodnej Nadziei (dekanaty: raciąski, sierpecki, strzegowski; koordynatorzy rejonowi: ks. kanonik dr hab. Sławomir Zalewski, ks. mgr Marek Tomulczuk SAC),
f. Skępe, sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej (dekanaty: bielski, dobrzyński nad Wisłą, tłuchowski; koordynatorzy rejonowi: ks. kanonik dr Andrzej Aleksander Zakrzewski, o. mgr Ekspedyt Robert Osiadacz OFM Bern.),
g. Żuromin, sanktuarium Matki Bożej Żuromińskiej (dekanaty: dobrzyński nad Drwęcą, mławski wschodni, mławski zachodni, rypiński, żuromiński; koordynatorzy rejonowi: ks. kanonik dr Tomasz Kadziński, ks. mgr Adam Brzeziński),
h. Obory, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej: zakonna grupa synodalna – przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego, dziewic i wdów konsekrowanych koordynator: ks. mgr Andrzej Pieńdyk, s. Dominika Dudzik CSP).

Pozostałe gremia diecezjalne:

a. Płock, grupa synodalna w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, koordynator: ks. prałat dr Marek Jarosz,
b. Płock, Diecezjalna Rada Duszpasterska, koordynator: ks. dr Marcin Sadowski,
c. Płock, Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, koordynatorzy: pani dr Iwona Zielonka, ks. mgr Andrzej Janicki,
d. Płock, Diecezjalna Rada Młodzieżowa, koordynator: ks. mgr Krzysztof Ruciński,
e. Płock, grupa synodalna księży dziekanów i wicedziekanów, koordynator: ks. kanonik dr Dariusz Rogowski,
f. Płock, Rada Społeczna przy Biskupie Płockim, koordynator: ks. prałat prof. dr hab. Jan Krajczyński.

11. W miesiącach od października do grudnia br. w każdym z rejonów oraz we wskazanych gremiach diecezjalnych zostanie zorganizowane jedno spotkanie synodalne, podczas którego uczestnicy, po odpowiednim nabożeństwie w sanktuarium maryjnym lub w innym miejscu – jeśli chodzi o gremia diecezjalne, podejmą refleksję i słuchanie zgromadzonych. W każdym z rejonów i każdej z grup zostaną wskazane konkretne pytania do konsultacji, według metodologii Procesu Synodalnego: Kościół synodalny głosząc Ewangelię „podąża razem”. Pytania będą dotyczyły refleksji, w jaki sposób owo dążenie razem dokonuje się w Kościele Płockim. Owocem spotkania będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji do diecezjalnego dokumentu finalnego, które koordynatorzy przekażą do Kurii Płockiej do dn. 31 grudnia br.
12. Do rejonowych grup procesu synodalnego zostaną zaproszeni przez koordynatorów przedstawiciele różnych środowisk, a także wszyscy ci, którzy chcieliby czynnie włączyć się w prace Procesu Synodalnego. W skład grupy rejonowej powinni wejść: koordynator rejonowy duchowny, koordynator rejonowy świecki, przedstawiciel rad duszpasterskich z każdego dekanatu z rejonu, przedstawiciel rad gospodarczych z każdego dekanatu z rejonu, przedstawiciele Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kół różańcowych, asysty procesyjnej i innych stowarzyszeń z rejonu, przedstawiciel księży proboszczów z każdego dekanatu z rejonu, przedstawiciel księży wikariuszy z każdego dekanatu z rejonu, przedstawiciel księży emerytów z każdego dekanatu z rejonu, przedstawiciele małżeństw (przynajmniej trzy małżeństwa), przedstawiciel osób życia konsekrowanego, przedstawiciele wdów i wdowców oraz dziewic konsekrowanych, przedstawiciele związków nieregularnych, przedstawiciele nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i położnych, straży pożarnej, policji, wojska, świata prawniczego, przedstawiciele dzieci i młodzieży, reprezentanci świata mediów, przedstawiciele innych wyznań oraz wszyscy ci, którzy chcieliby pomóc w pracach grupy. Każdy może czuć się zaproszony do wejścia w skład rejonowego zespołu Procesu Synodalnego.
13. Każdy może nawiązać kontakt z koordynatorami synodalnymi za pomocą poczty mailowej na specjalny adres: synod@diecezjaplocka.pl, wskazany również w zakładce synodalnej na stronie diecezjalnej. Mailowa skrzynka synodalna to jeden ze sposób słuchania głosu Ludu Bożego diecezji płockiej i całego Kościoła. Można tam przekazać swój głos, sugestię, propozycję, komentarz.
14. Widzialnym znakiem i kontynuacją w przyszłości rozpoczętego w diecezji płockiej Procesu Synodalnego będzie odnowienie dni eucharystycznych, które swymi korzeniami sięgają do nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w 1779 r. w diecezji płockiej przez biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego, a następnie uporządkowanego w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Od pierwszej niedzieli adwentu (28 listopada br.) ponownie kolejno we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach, we wspólnotach zakonnych, w seminarium duchownym i innych miejscach diecezji, codziennie, przez cały rok, będzie trwała ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczegółowy dekret Biskupa Płockiego w tej sprawie zostanie opublikowany 7 listopada br. Dni eucharystyczne będą okazją do słuchania, co Pan ukryty w chlebie chce powiedzieć Kościołowi Płockiemu. Będą one zachętą do modlitwy za kapłanów, o nowe i święte powołania do służby Bożej w diecezji, zakonach i na misjach, za małżeństwa, rodziny i związki nieregularne, za dzieci i młodzież, za seniorów i chorych, by dzięki adoracji Chleba Aniołów odnawiało się życie moralne i religijne diecezji.

V. Etap słuchania w parafiach diecezji

15. W każdej parafii należy w widocznym miejscu w świątyniach i kaplicach na terenie całej diecezji umieścić estetyczne pudełko lub skrzynię, z wyraźnym napisem „Skrzynka synodalna” oraz logo Procesu Synodalnego, które jest do pobrania w zakładce synodu na stronie diecezjalnej. Podczas całego Procesu Synodalnego do skrzynek można wrzucać przekazane na piśmie sugestie, propozycje i komentarze na temat Kościoła katolickiego i jego tożsamości, działania parafii i pomysłów duszpasterskich na ożywienie i rozbudzenie wiary.
16. W czasie całego synodu, aż do 2023 r., duszpasterze – respektując normy liturgiczne – powinni chętnie i często korzystać z dostępnych formularzy mszalnych, zawierających modlitwy na ten czas:
a. Msza za Kościół (MR, s. 112”-113”);
b. Msza za Kościół diecezjalny (MR, s. 116”-117”);
c. Msza za zgromadzonych na synodzie (MR, s. 122”-123”);
d. Msza o Duchu Świętym (MR, s. 188”).
17. W każdej parafii diecezji płockiej księża proboszczowie zorganizują w grudniu br. spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, podczas którego w procesie słuchania, według przedstawionych konkretnych pytań, podejmą konstruktywną dyskusję o kondycji duszpasterskiej wspólnoty parafialnej oraz diecezji płockiej. Wnioski i postulaty do dn. 31 grudnia br. przekażą na adres Kurii Płockiej lub mailowo na adres skrzynki synodalnej: synod@diecezjaplocka.pl.
18. Do dn. 31 grudnia br. księża proboszczowie przekażą również do koordynatorów diecezjalnych Procesu Synodalnego kartki wrzucone przez wiernych do skrzynek synodalnych.
19. Pierwsze niedziele miesiąca listopada i grudnia 2021 r. oraz stycznia i lutego 2022 r. będą czasem szczególnej modlitwy w parafiach w intencji Procesu Synodalnego według przekazanych przez koordynatorów diecezjalnych materiałów duszpasterskich.

VI. Etap opracowywania zebranych danych

20. W miesiącach styczniu i lutym 2022 r. koordynatorzy diecezjalni we współpracy z zespołem synodalnym podejmą zadanie opracowania zebranych z całej diecezji głosów, postulatów i komentarzy, jak również wszelkich informacji przekazanych drogą mailową. W oparciu o te dane zostanie przygotowany szkic dokumentu finalnego, który będzie podlegał konsultacji wśród wybranych duchownych i świeckich diecezji.

VII. Diecezjalne zebranie presynodalne

21. W jedną z sobót marca 2022 r. zostanie zorganizowane w płockiej Bazylice Katedralnej przewidziane w dokumentach watykańskich diecezjalne zebranie presynodalne. Zostaanie ono rozpoczęte podczas nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem z ponownym udziałem uczestników, wymienionych w punkcie 2 niniejszego zarządzenia. Owocem spotkania będzie diecezjalna synteza całego Procesu Synodalnego i przyjęcie przygotowanego dokumentu finalnego, który zostanie przekazany do Konferencji Episkopatu Polski.

Wyrażam nadzieję, że podjęty Proces Synodalny będzie przede wszystkim okazją do poszukania po raz kolejny, w nowych warunkach duszpasterskich, odpowiedzi na pytanie, które na zakończenie 42. synodu diecezji płockiej w katedrze na Wzgórzu Tumski postawił św. Jan Paweł II: „«Kościele, co mówisz sam o sobie?» (por. J 1,22). […] Kim jesteś? Kim powinieneś być? Jak możesz stawać się takim, jakim być powinieneś, aby odpowiedzieć «znakom czasu» (por. Mt 16,3), aby odpowiedzieć oczekiwaniom i wymogom twej własnej społeczności, a pośrednio całego narodu, wchodzącego w nowy okres swych dziejów? Quid dicis de te ipso?” Niech Proces Synodalny będzie przede wszystkim czasem poruszenia życia duszpasterskiego diecezji, którą raz jeszcze zawierzam Pani równin Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej.

Płock, dn. 28 października 2021 r.
W święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Nr 2288/2021

† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz