Zakończyły się kolonie Caritas dla dzieci i młodzieży z Białorusi

Grupa 135 kolonistów z Białorusi polskiego pochodzenia wypoczywała w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Część z nich miała polskie korzenie, dlatego z wypoczynkiem łączyło się poznawanie kraju przodków. Wypoczynek dofinansował Senat RP.

Bialorus_2019.jpg

Kolonie Caritas w Popowie odbyły się w ramach działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą, finansowanego przez Kancelarię Senatu RP. Jak co roku kolonie te umożliwiły uczestnikom poznanie kultury, tradycji, historii i geografii Polski. Ważnym elementem była integracja z rówieśnikami z Polski, budowanie poczucia więzi z Polską i polskością.

Podczas trzech turnusów w Popowie (od 3 do 30 czerwca) 135 kolonistów - młodych przedstawicieli białoruskiej Polonii odpoczywało, zwiedzało okolicę oraz wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, obejmujących między innymi naukę języka polskiego. W ramach pobytu w Popowie zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dostosowane do grup.

Koloniści dwukrotnie odwiedzili Warszawę. Pierwszy wyjazd miał charakter kulturalno-edukacyjny (zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego, wizyta w Centrum Nauki Kopernik lub Muzeum Techniki i Przemysłu, Pałacu Kultury i Nauki). Jego celem było  poznanie dziedzictwa narodowego kraju oraz historii Polski.

Fotorelacja @caritaspopowo

foto: @caritaspopowo

Druga z wycieczek również nastawiona była na edukację. Obejmowała wizytę w Łazienkach Warszawskich, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz w warszawskich Łazienkach. Dodatkową atrakcją była wycieczka do Serocka: zwiedzanie połączone z rekreacją na plaży nad Zalewem Zegrzyńskim.

Niektórzy uczestnicy kolonii Polskę odwiedzili już kolejny raz, dla innych był to pierwszy kontakt z naszym krajem.

Projekt „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019” Caritas Polskiej i Caritas diecezjalnych był współfinansowany z budżetu Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W tegorocznej edycji wsparciem objętych zostało 1863 polonijnych dzieci i młodzieży (z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Gruzji).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę