Zachęta do wsparcia duchowego i materialnego misjonarzy

Z woli Ojca Świętego Franciszka miesiąc październik 2019 roku został ogłoszony Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Zacheta_1.jpeg

Spośród duchowieństwa diecezji płockiej dziewięciu kapłanów pracuje w krajach i na terenach misyjnych. Trzech z nich działa w Peru – są to: ks. Marek Bruliński, ks. Zbigniew Rembała i ks. Paweł Sprusiński, dwóch w Brazylii: ks. Marek Figurski i ks. Wiesław Morawski, ponadto ks. Krzysztof Krawczak pracuje w Kazachstanie, ks. Rafał Krawczyk w Rosji, ks. Adam Marek Pergół w Zambii, zaś ks. Jarosław Tomaszewski w Urugwaju. Natomiast ks. Kamil Kowalski przygotowuje się do pracy misyjnej w Zambii. Dobrą Nowinę ofiarnie głosi również słowem i świadectwem życia w krajach misyjnych wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń z terenu naszej diecezji oraz osób świeckich.
Z okazji miesiąca misyjnego pięknym gestem solidarności kapłańskiej byłoby wsparcie duchowe i materialne, szczególnie naszych braci kapłanów, którzy trudzą się na misjach. Pamiętajmy o wszystkich misjonarzach szczególnie w codziennej modlitwie różańcowej w naszych parafiach.
Ponadto zachęcam każdego z Was, drodzy Bracia Kapłani, pracujący w duszpasterstwie lub w różnych instytucjach diecezjalnych, aby każdy z nas ofiarował misjonarzom przynajmniej jedną intencję mszalną do odprawienia w najbliższych miesiącach. Stypendia mszalne proszę przekazywać w miesiącu październiku br. do ks. Bogdana Zalewskiego, diecezjalnego referenta duszpasterstwa misyjnego, który zajmie się rozdzieleniem ich wśród misjonarzy płockich i przygotowujących się do tego zadania. Ofiary można też przekazywać bezpośrednio na konto Ośrodka Misyjnego naszej diecezji (Bank Pekao S. A., II O. w Płocku, ul. Kolegialna 14 A – nr konta: 22 1240 1721 1111 0000 0726 1785) z odpowiednią adnotacją w tytule przelewu.
Mam nadzieję, że nasz wspólny dar serc kapłańskich będzie znakiem jedności prezbiterium płockiego wokół ołtarza Pana, który hojnie obdarzy nas nowymi powołaniami misyjnymi i kapłańskimi.

Płock, dn. 1 października 2019 r.
We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
patronki misji świętych

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę