XXVIII Światowy Dzień Chorego w szpitalu w Ciechanowie

- Chorym, jego rodzinie, lekarzom i pielęgniarkom potrzeba mocy i mądrości, które niesie Stwórca i Zbawiciel – powiedział ks. biskup Piotr Libera 11 lutego 2020 r., w Światowym Dniu Chorego, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes odwiedził także chorych na pododdziale opieki paliatywnej.

Szpital-ciechanow.jpg

Bp Piotr Libera podczas Mszy św. w kaplicy szpitalnej zaznaczył, że do tego miejsca przychodzą chorzy, ich najbliżsi oraz personel szpitala, aby wznieść swoją duszę ku Bogu. Pytania i dylematy związane z chorobą są „najszczerszym wyrazem modlitwy”. Są też świadectwem tego, że „Bóg traktowany jest jako żywa Osoba’.

Biskup płocki przypomniał list papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28): - Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej chorobą i cierpieniem. Jakże wiele ludzi cierpi na ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby przyszli do Niego, obiecuje ulgę i wytchnienie – stwierdził kaznodzieja.

Dodał, że osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej choroby, cierpienia i bólu, Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale „oferuje swoje miłosierdzie, czyli samego siebie jako odnawiającą moc”.

- Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo, ma oczy, które widzą cały dramat człowieka, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, nie odrzucając nikogo i zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć prawdziwej łagodności. On sam uczynił się słabym, doświadczając na krzyżu ludzkiego cierpienia, aby słabych i cierpiących rozumieć i pocieszać – podkreślił biskup.

Zaznaczył także, że w Światowym Dniu Chorego należy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przynoszą ulgę chorym. Przez swoją służbę choremu bliźniemu dają oni świadectwo uczniów Jezusa, którzy pozwalają odczuwać Jego obecność wśród braci i sióstr będących w potrzebie.

Bp Libera modlił się też, aby Najświętsza Maryja Panna z Lourdes wstawiała się za ludźmi przed tronem swego Syna, wypraszała chorym zdrowie i siły potrzebne w dźwiganiu krzyża choroby, a tych, którzy o chorych się troszczą, obdarzała swoimi łaskami i pomagała w każdym cierpiącym odkrywać oblicze Jezusa.

Ordynariusz diecezji płockiej odwiedził również pacjentów pododdziału medycyny paliatywnej.

Fotorealacja Gościa Płockiego

Modlitwa z okazji XXVIII Światowego Dnia Chorego trwała w ciechanowskim szpitalu przez trzy dni, pod hasłem „Spotkałem Proroka. Wspomnienie o św. Janie Pawle II”. W Roku św. Jana Pawła II wspominali go świadkowie jego pontyfikatu. W programie były Msze św. i świadectwa. Poza bp. Piotrem Liberą wygłosili je także ks. kan. Jarosław Arbat, proboszcz parafii Opinogóra oraz ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Podczas spotkań była także możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.

Spotkania modlitewne zorganizował ks. Maciej Szostak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę